Alla inlägg av Högsta förvaltningsdomstolen

Dom från Migrationsöverdomstolen: Den s.k. gymnasielagen får tillämpas

Den s.k. gymnasielagen får tillämpas. Det konstaterar Migrationsöverdomstolen i dag i två domar. Lagen innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier och trädde i kraft den 1 juli 2018. Migrationsöverdomstolen anser inte att stadgad ordning har åsidosatts. Bestämmelsen om sänkt beviskrav strider inte heller mot aktuella EU-regler.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

17 års fängelse för mord på Ålidhem

Tingsrätten har idag dömt en man till 17 års fängelse för mord som begicks i en studentbostad på Ålidhem i Umeå i april i år samt för övergrepp i rättssak och för ringa narkotikabrott. Den medtilltalade har frikänts från ansvar för medhjälp till övergrepp i rätts-sak och för skyddande av brottsling, grovt brott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Passiv lagring av ett datorprogram sedan en licens upphört utgjorde inte upphovsrättsintrång

En passiv lagring av ett datorprogram utan att något exemplar framställs genom användning utgör inte ett förfogande av programmet som omfattas av upphovsmannens ensamrätt. En sådan lagring utgör därför inget upphovsrättsintrång.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandlingen gällande åtalet mot den person som i media benämns som "Kulturprofilen" är avslutad

Tingsrätten beslutade i dag att den person som i media är benämnd som ”Kulturprofilen” häktas såsom på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt. Dom i målet kommer att meddelas måndagen den 1 oktober 2018 kl. 11.00.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i migrationsmål

Uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen jämfört med 11 § tillfälliga lagen kan bara beviljas om det föreligger sådana omständigheter som kan anses vara synnerligen ömmande omständighteer och det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen. (Mål nr UM 8834-18, referat MIG 2018:16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ett yrkande om avdrag för moms i anslutning till annans momsbedrägeri har ansetts utgöra en oriktig uppgift enligt skattebrottslagen

Ett företag yrkade avdrag för ingående moms avseende vissa inköp. Företagets företrädare var i ond tro om att inköpen ingick som ett led i ett momsbedrägeri utfört av företagets leverantörer. Högsta domstolen har ansett att avdragsyrkandet var en oriktig uppgift enligt skattebrottslagen. Den straffrättsliga legalitetsprincipen har inte ansetts hindra straffansvar.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om påföljd för fastighetsmäklare

En registrerad fastighetsmäklare omfattas av fastighetsmäklarlagen i sin yrkesverksamhet som fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarlagen och dess krav på god fastighetsmäklarsed gäller även uppdrag att upprätta köpehandlingar (s.k. skrivuppdrag) som en registrerad fastighetsmäklare åtar sig utan samband med en förmedling.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

16 års fängelse för mord i koloniområde

Göteborgs tingsrätt har idag dömt den 25-årige man som stått åtalad för att ha mördat en 32-årig man i ett koloniområde i Kortedala den 29 december 2017. Tingsrätten avfärdar 25-årigens invändning om att han ska agerat i nödvärn och dömer mannen för mord och vapenbrott till 16 års fängelse.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Gränsdragningen mellan grov och synnerligen grov narkotikasmuggling

En kurir som smugglat ca 20 kg metamfetamin till Sverige döms för grov narkotikasmuggling till fängelse i fem år och sex månader. Genom domen ger Högsta domstolen ytterligare vägledning när det gäller gränsdragningen mellan grov och synnerligen grov narkotikabrottslighet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Domstolsverket stödjer ENCJ:s beslut om Polen

Det europeiska nätverket för domstolsadministrationer, ENCJ, har stängt av det polska rådet för domstolsväsendet. Domstolsverket deltar som observatör i nätverket och delar organisationens oro för utvecklingen i Polen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

En persons aktier i ett fåmansföretag har ansetts vara kvalificerade då ägarna i ett annat fåmansföretag inte har ansetts vara utomstående ägare på grund av att företagen bedriver samma eller likartad verksamhet i form av fondförvaltning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet

Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att förordna att ett avtal, som trots att det har förklarats ogiltigt, ändå ska bestå (Mål nr 2768-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2751-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om skjutning i Bromma i november 2017

En man sköts i november 2017 till döds med ett automatvapen efter en kort biljakt på Bällstavägen i Bromma. Hovrätten har i dag meddelat dom i målet. Hovrätten frikänner den person som i tingsrätten dömdes för mord och framkallande av fara för annan. Hovrätten frikänner även den person som i tingsrätten dömdes för medhjälp till mord.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

Fråga om en myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar med hänvisning till att handlingarna är i ett sådant skick att de skulle förstöras vid ett utlämnande. (Mål nr 3514-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4101-18).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

Fråga om utgifter för åtgärder som innebär viss förbättring av en byggnad får dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll om åtgärderna motsvarar vad som följer av den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden (Mål nr 2482-2485-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3934-3937-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen