Alla inlägg av Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd delvis medelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m.

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat partiellt prövningstillstånd i mål som rör allokering av dotterbolagsaktier till ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige. Målen rör eftertaxering åren 2009-2012 och Skatteverket har i sitt beslut åberopat en OECD-rapport från 2008. Den fråga som föranlett prövningstillståndet är om det föreligger förutsättningar för eftertaxering och påförand…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål: Mål nr 4901–4904-17

Frågan om det föreligger förutsättningar för eftertaxering och påförande av skattetillägg samt, om så är fallet, om det är uppenbart oskäligt med eftertaxering respektive oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt belopp (Mål nr 4901–4904-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2385–2388-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Friande dom i mål om medhjälp till grovt narkotikabrott och medhjälp till försök till grovt narkotikabrott

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål där en försvarsadvokat stått åtalad för medhjälp till grova narkotikabrott genom att ha smugglat ut ett brev och en karta från häktet i Malmö. Tingsrätten friar den advokat som stått åtalad för gärningen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en spegelkopia av information som tagits i beslag av Polismyndigheten utgör en allmän handling och att detta förhållande inte förändras av att hårddisken till följd av domstols beslut om förverkande har förstörts.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Västlänken M 1808-18

Den 31 januari 2018 lämnade mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt Trafikverket tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för anläggandet av järnvägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet. I domen fattade mark- och miljödomstolen beslut att lämna Trafikverkets yrkande om verkställighet utan bifall. Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av bl.a….

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om ersättning för kostnader

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för ombudskostnader inte är tillämpliga i ett mål som gäller återkallelse av godkännande som skattebefriad förbrukare av bränsle.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om underhållsstöd

Fråga om tillämpningen av bevisbörderegeln i 18 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken. (Mål nr 3828-17 och 4104-17 samt mål nr 7223–7224-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1458-16 och 1459-16 samt Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2666–2667-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten ogiltigförklarar ett ramavtal

Svenska Bostäder och en leverantör har i praktiken avvikit från väsentliga villkor i jämförelse med ett befintligt ramavtal. Kammarrätten i Stockholm bedömer att det genom parternas agerande har uppstått ett nytt ramavtal och att detta avtal är ogiltigt eftersom det inte utannonserats enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala en särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och, om så är fallet, om det finns synnerliga skäl för att efterge avgiften. (Mål nr 147-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1822-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om brott mot griftefrid

Attunda tingsrätt har i dag meddelat dom i målet där en man och en kvinna åtalats för att ha gjutit in en död kvinnas kropp i ett betongblock, som påträffats i en träddunge i Upplands Väsby. Nu döms mannen bl.a. för brott mot griftefrid till fängelse ett år och sex månader och kvinnan bl.a. för medhjälp till brottet till fängelse ett år och två månader.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandlingsskadeavgift

Fråga om det vid bedömningen av upphandlingsskadeavgiftens storlek är rätt att beakta att en annan kommunal nämnd i samma kommun tidigare har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling (Mål nr 122-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 306-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen