Alla inlägg av Högsta förvaltningsdomstolen

Extended time for the Prosecutor to bring charges in a case concerning suspected assault in Stockholm on 30 June, 2019

On 5 July, 2019, the District Court decided that three persons should be detained. They were suspected for assault in Stockholm on 30 June 2019. One of the detained persons is an internationally known artist.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åklagaren får förlängd åtalstid i målet mot den artist som är häktad på grund av misstänkt misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

I målet mot den artist som är häktad på grund av misstänkt misshandel i Stockholm den 30 juni 2019, har åklagaren vid en förhandling i dag begärt och fått förlängd tid för åtals väckande. Åtalsfristen har förlängts till på torsdag den 25 juli 2019 kl. 11.00. Den misstänkte artisten ska under tiden vara kvar i häkte.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Extended time for the Prosecutor to bring charges in the case against the artist who is detained for suspected assault in Stockholm

Today, the District Court has decided to grant a request from the Prosecutor to extend the time to bring charges against the artist suspected for assault in Stockholm on June 30, 2019. The new time limit has been set to 11 a.m. on Thursday 25 July, 2019. Meanwhile, the detained artist shall remain in custody.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandlingsplan i rättegången om polisskjutningen av en ung man i Stockholm

I augusti 2018 sköts en 20-årig man till döds av polis i Stockholms innerstad. Åklagare väckte i april åtal mot tre poliser. En av poliserna har åtalats för vållande till annans död alternativt tjänstefel och de två andra för tjänstefel.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Häktningsförhandling i målet mot den artist som är misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

Den 5 juli 2019 häktades tre personer misstänkta för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019. En av dem är en internationellt känd artist. Enligt tingsrättens häktningsbeslut skulle eventuellt åtal väckas senast den 19 juli 2019, dvs. i dag.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Detention hearing in the case against the artist who is detained for suspected assault in Stockholm on 30 June 2019

On 5 July 2019, the District Court decided that three persons should be detained. They were suspected for assault in Stockholm on 30 June 2019. One of the detained persons is an internationally known artist. According to the Court’s decisions on detention, any charges by the Prosecutor should be filed by 19 July, 2019, i.e. today.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

The Prosecutor has asked for an extension of the time for filing charges in the case against the artist who is detained for suspected assault in Stockholm on 30 June 2019

On 5 July 2019, the District Court decided that three persons should be detained. They were suspected for assault in Stockholm on 30 June 2019. One of the detained persons is an internationally known artist. According to the Court’s decisions on detention, any charges by the Prosecutor should be filed by 19 July, 2019, i.e. today.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Långt fängelsestraff för styckmord

Tingsrätten har idag dömt en åtalad 39-årig man för bl.a. mord och brott mot griftefrid till fängelse i 18 år. Två personer som åtalats för medhjälp till mord har frikänts men dömts för andra brott till fängelse i tre år vardera.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man döms för sexualbrott mot barn till 12 års fängelse

Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål om bland annat grov våldtäkt mot barn. Den åtalade mannen döms till tolv års fängelse och att betala skadestånd till tolv målsäganden. Skadeståndsbeloppen avser kränkning samt sveda och värk. Beloppen varierar mellan de olika målsägandena men det totala skadeståndsbeloppet fastställdes till över en miljon kronor.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Rattfylleribrott med s.k. mopedbil

En förare av en mopedbil har haft en alkoholkoncentration som översteg 1,0 promille i blodet eller 0,50 mg/l i utandningsluften. Högsta domstolen fastslår att rattfylleribrott med en mopedbil som utgångspunkt bör anses vara av normalgraden, om det inte utöver alkoholkoncentrationen föreligger försvårande omständigheter av betydelse för andras trafiksäkerhet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tingsrätten i Kalmar ändrar datum för dom i stort narkotikamål

Kalmar tingsrätt avslutade fredagen den 5 juli 2019 rättegången i ett stort narkotikamål. Tingsrätten beslutade att dom i målet skulle meddelas den 12 juli 2019. Tingsrätten har nu ändrat tidpunkten för meddelande av dom till den 19 juli 2019 kl. 11.00

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen prövar mål om den nya sexualbrottslagstiftningen

Nya regler om sexualbrott infördes den 1 juli 2018. Gränsen för straffbar gärning går numera vid om deltagandet i en sexuell handling är frivilligt eller inte. Det krävs inte längre att gärningsmannen använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att han eller hon ska kunna dömas för våldtäkt. Vidare finns en ny straffbestämmelse om ansvar för oaktsam…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

21-årig man döms till fängelse för explosioner på skola i Hässleholm

Tingsrätten har i dag dömt en 21-årig man för bland annat allmänfarlig ödeläggelse genom att ha orsakat två explosioner på en skola i Hässleholm. Straffet har bestämts till fängelse i två år och tre månader. Mannen ska också betala skadestånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skolledare döms för 21 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom mot den s.k. skolledaren som stått åtalad för grova sexualbrott mot tre barn. Skolledaren döms för 21 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn avseende ett då nioårigt barn huvudsakligen begångna i skolmiljö. Han frikänns från åtalet om sexuellt övergrepp mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering avseende två målsägare som enligt…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör fråga om rätt för enskild att bli hörd vid överklagande av detaljplan

En kommun hade antagit en detaljplan gällande utbyggnad av en befintlig småbåtshamn. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen av en granne, en fastighetsägarförening och en intresseorganisation. Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen utan att först höra med fastighetsägaren och en nyttjanderättshavare som påtagligt berördes av detaljplanen. Förfarandet har ansetts utgöra…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Talan om trafikskadeersättning mot eget försäkringsbolag kan prövas vid domstol på den ort där skadan uppkom

Frågan om domstol är behörig att pröva ett mål i anledning av en skadegörande handling med stöd av det s.k. skadeståndsforum i 10 kap. 8 § rättegångsbalken, när talan riktar sig mot en försäkringsgivare som man står i ett avtalsförhållande till, har varit föremål för skilda uppfattningar. Högsta domstolen har nu, sedan prejudikatfrågan hänskjutits dit av hovrätten, förklarat att behörigheten fö…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen