Alla inlägg av Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljödomstolen upphäver Kemikalieinspektionens beslut om s.k. nöddispens för användande av ett förbjudet växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen meddelade i slutet av december 2018 ett beslut om att ge nöddispens för Svenska Betodlarna ekonomisk förening att, enligt bestämmelser i EU:s växtskyddsmedelsförordning, använda det förbjudna växtskyddsmedlet Gaucho WS 70.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i det s.k. Huskvarnamålet

Som tidigare meddelats kommer dom i målet att meddelas den 5 april kl. 13.00. I samband med detta kommer Charlotta Riberdahl, Nils Karlberg och Cathérine Beckström Gustafsson, som är domare i målet, presentera domen och svara på frågor.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom från Migrationsöverdomstolen

Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd p.g.a. praktiskt verkställighetshinder redan innan ett första beslut om utvisning har preskriberats bör tillämpas restriktivt. Det förutsätter att det redan vid prövningen av frågan om uppehållstillstånd bedöms vara mycket sannolikt att utlänningen inte kommer att kunna verkställas innan preskription inträder. Det måste då finnas utredning som visar de…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om sjukpenning

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om skada eller funktionsnedsättning till följd av en olycka är av sådant slag att det kan anses oskäligt att pröva den försäkrades arbetsförmåga mot förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen meddelar dom i mål om patentintrång

Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat en dom som innebär att ett av ABB:s tidigare patent fastställts vara ogiltigt såvitt avser Sverige. Det innebär bland annat att ABB inte ska få det skadestånd om drygt 200 miljoner kr som tidigare dömts ut.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Arica Victims förlorar även i hovrätten

Hovrätten har idag meddelat dom i målet mellan Arica Victims KB och Boliden Mineral AB. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut, vilket innebär att Arica Victims förlorar målet. Till skillnad från tingsrätten tillämpar hovrätten svensk lag och anser att Arica Victims skadeståndskrav är preskriberat.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Likvidator får inte kvitta – men kan ha retentionsrätt i likvidationsbolagets bankmedel

Högsta domstolen uttalade 2014 att en konkursförvaltare saknar rätt att kvitta sin fordran på arvode mot medel som härrör från konkursboet och som satts in på förvaltarbyråns klientmedelskonto utan föregående sammanblandning. Högsta domstolen har nu slagit fast att motsvarande gäller för likvidatorer. På grund av likvidationsuppdragets speciella natur anses likvidatorn dock i denna situation…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Rättegången i målet om död kvinna hittad i badkar är avslutad

Huvudförhandlingen i målet rörande bl.a. påstått mord på en kvinna hittad i badkar avslutades idag den 25 mars 2019 efter 14 förhandlingsdagar. Dom kommer att meddelas den 4 april 2019 kl. 11.00.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

I dag tillträder Stefan Reimer som justitieråd i Högsta domstolen

Stefan Reimer har under de senaste 17 åren tjänstgjort som rådman och chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt. Han har därutöver varit särskild utredare eller expert i ett flertal statliga utredningar, bl.a. i Polismetodutredningen, Utredningen om ett särskilt tortyrbrott, Nämndemannautredningen och Narkotikastraffutredningen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Malmö kommuns avtal om boende för hemlösa är ogiltigt

Kammarrätten i Göteborg har kommit fram till att Malmö kommuns avtal om boende för hemlösa borde ha upphandlats enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Eftersom kommunen inte gjort det har kammarrätten förklarat avtalet ogiltigt

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen