Alla inlägg av Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Med hänsyn till att domstolen tagit slutlig ställning till ett överklagande har en som återförvisning betecknad åtgärd ansetts utgöra ett överlämnande av handlingarna i målet till beslutsmyndigheten för verkställighet. Myndigheten har därmed inte ägt rätt att göra en förnyad materiell prövning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Med hänsyn till att domstolen tagit slutlig ställning till ett överklagande har en som återförvisning betecknad åtgärd ansetts utgöra ett överlämnande av handlingarna i målet till beslutsmyndigheten för verkställighet. Myndigheten har därmed inte ägt rätt att göra en förnyad materiell prövning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om statlig ersättning för flyktingmottagande

Fråga om när kommunens rätt till ersättning för vissa kostnader för ensamkommande barn upphör. (Mål nr 2262-15, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 189-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

I ett ärende om förhandsbesked har ett utländskt bolag efter en gränsöverskridande fusion inte ansetts behörigt att träda in som sökande i det överlåtande bolagets ställe. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om ersättning enligt sponsringsavtal utgör sådan ersättning för idrottslig verksamhet i Sverige som föranleder beskattning enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (Mål nr 4594–4595-14, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 506–207-13).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om föreläggande enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

En kommuns beräkningsmodell för kostavgifter vid en bostad med särskild service för vuxna har inte ansetts utgöra ett sådant missförhållande som krävs för ett beslut om föreläggande enligt 26 f § LSS.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om föreläggande enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

En kommuns beräkningsmodell för kostavgifter vid en bostad med särskild service för vuxna har inte ansetts utgöra ett sådant missförhållande som krävs för ett beslut om föreläggande enligt 26 f § LSS.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om föreläggande enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

En kommuns beräkningsmodell för kostavgifter vid en bostad med särskild service för vuxna har inte ansetts utgöra ett sådant missförhållande som krävs för ett beslut om föreläggande enligt 26 f § LSS.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

Fråga om förutsättningarna för beslut om ändrad verkställighet av en sedan lång tid meddelad insats i form av bostad med särskild service för vuxna enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 6460-14, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5838-14).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

Fråga om förutsättningarna för beslut om ändrad verkställighet av en sedan lång tid meddelad insats i form av bostad med särskild service för vuxna enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 6460-14, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5838-14).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen