Alla inlägg av Juridiska Nyheter och Information

Registrering av bouppteckning

Bouppteckning, boutredning och registrering av bouppteckning En bouppteckning kan ibland vara en långdragen och svår process. Kanske finns det ingen som har möjlighet, kunskap eller ork att sköta allt det praktiska i samband med en nära anhörigs bortgång. Vi på Waldenberg Melin Advokatbyrå har många års erfarenhet och stor kunskap inom detta område. Genom att anlita en sakkunnig kan Du undvika osämja mellan dödsbodelägarna och även undvika en alltför långdragen boutredning.

När en person med tillgångar gått bort måste en bouppteckning göras. En bouppteckning innebär att de personer som är dödsbodelägare gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och eventuella skulder. En bouppteckning fungerar som legitimationshandling för dödsboet och behövs bland annat för att avsluta den avlidnes konton på banken samt krävs även för att en eventuell ny ägare skall kunna få lagfart på den avlidnes fastighet. En bouppteckning måste registreras hos Skatteverket.

Nästa steg i avvecklingen av ett dödsbo är en boutredning. En boutredning innefattar alla beslut som tas rörande avvecklingen av dödsboets tillgångar och skulder. Din jurist på Waldenberg melin Advokatbyrå hjälper Dig med boutredningen på ett snabbt, smidigt och professionellt sätt.

När bouppteckningen och boutredningen är gjord kommer dödsbodelägarna överens om hur tillgångarna skall fördelas. Tillgångarna delas upp genom ett arvskifte. Arvskiftet godkänns slutligen av samtliga dödsbodelägare.

Om Du har frågor rörande bouppteckning, boutredning eller arvsskifte är Du välkommen att kostnadsfritt kontakta våra advokater och jurister. Vi erbjuder fastpris på många av dessa tjänster; kontakta oss så berättar vi mer.

Säkrare domstolar

Enligt Domstolsverket behöver Göteborgs tingsrätt och fem andra tingsrätter runtom i landet dagliga säkerhetskontroller; detta då det finns en hotbild. En satsning på en säkrare domstol har inletts. 45 miljoner kronor från regeringen skall av Domstolsverket fördelas mellan de sex domstolarna.

Den första juli ändrades lagen om säkerhetskontroller i domstolarna. Lagändringen syftar till att göra det lättare för domstolarna att kontrollera besökare. Detta skall leda till att säkerheten ökar. Domstolarna kan i och med lagändringen fatta beslut om dagliga säkerhetskontroller av besökare under tre månaders tid. Kontrollerna kan därefter förlängas med tre månader i taget om hotbilden kvarstår. Hotbilden behöver inte vara konkret utan det räcker med en allmän hotbild.

I sitt remissvar till utredningen Ökad säkerhet i domstol (SOU 2009:78) framhöll Advokatsamfundet att de närmast permanenta säkerhetskontroller som kan installeras i och med lagändringen kan strida mot den grundlagsfästa förhandlingsoffentligheten och integritetsskyddet.

Waldenberg Melin Juridk blir advokatbyrå

Advokat, Waldenberg Melin Juridik blir advokatbyrå Två av våra medarbetare, advokat Line Bergström Melin och advokat Camilla Waldenberg, är nu antagna som ledamöter i Sveriges Advokatsamfund. Waldenberg Melin Juridik ombildas därför till en advokatbyrå.

Advokatbyrån kommer i framtiden att drivas vidare under namnet Waldenberg Melin Advokatbyrå AB. Under ombildningsfasen kommer vi att på samtliga handlingar från oss att skriva "Waldenberg Melin Juridik AB under ombildning".

Vi kommer inom kort att utöka vår personalstyrka. Detta medför att advokatbyrån i framtiden också kommer att utöka tjänsteutbudet och erbjuda ett bredare spektrum av tjänster. I samband med den tillkommande personalstyrkan expanderar advokatbyrån även till närliggande områden utanför Göteborg.

Barns boende

Barns boende, barn, vårdnad och boende Om två separerade föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn kan de avtala om hos vem av föräldrarna som barnet skall bo. Avtalet måste sedan godkännas av socialnämnden. Även domstol kan besluta om barns boende för de fall att föräldrarna ej är överens.

Ett skriftligt avtal som godkänts av socialnämnden får samma verkan som en domstols dom. Avtalet kan verkställas om föräldrarna i ett senare skede ej längre är överens om barnets eller barnens boende. Socialnämnden prövar, innan godkännande, om föräldrarnas avtal är till barnets bästa.

En av föräldrarna kan också själv vända sig till domstol med ett yrkande om att domstolen skall besluta att barnets boende skall vara hos henne eller honom. Det kan bli aktuellt när föräldrar som skall separera eller som inte bor tillsammans och som har gemensam vårdnad om barnet inte själva kan komma överens om barnets boende.

Växelvis boende innebär att ett barns boende delas och barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. Barnet kan dock bara vara skriven hos en av föräldrarna. Det är inte ovanligt att man vid växelvis boende har ett särskilt schema för lov och storhelger.

Domstol kan, även om ena föräldern motsätter sig det, besluta att barnet skall bo växelvis hos var och en av föräldrarna om domstolen finner att det är bäst för barnet.

Att resa gravid

Att resa gravid, resor med barn och försäkringar Det finns mycket att tänka på när man ska resa som gravid. Fram till graviditetsvecka 28 gäller reseskyddet i Din hemförsäkring. Om Du flyger efter graviditetsvecka 28 kan det få stora konsekvenser, då risken för en tidig förlossning ökar. Försäkringar för gravida som flyger slutar att gälla efter vecka 28 och de få försäkringar som gäller efter vecka 28 täcker inte kostnader som rör barnet, vilket i praktiken gör dem helt verkningslösa.

Om Du föder utomlands efter vecka 28 måste Du själv betala hela kostnaden för förlossningen. Du får även själv betala hemtransporten för Dig och barnet. En hemtransport från Thailand kan kosta omkring en halv miljon kronor. Även en hemtransport av mamma och barn inom EU kan kosta hundratusentals kronor.

Rådet som vi jurister ger våra klienter är således att man inte bör resa efter vecka 28. Du riskerar att föda på en okänd plats och utan kontroll över Din förlossning. Du riskerar dessutom att få betala samtliga kostnader själv eftersom försäkringarna slutat gälla.

Waldenberg Melin erbjuder tjänster inom försäkringsrätt och har duktiga försäkringsjurister. Tveka inte att kontakta någon av våra jurister för att efterhöra vad Du kan ha rätt till i försäkringsersättning då en skada har skett.

Att överklaga Försäkringskassans beslut

Har du erhållit ett negativt beslut från Försäkringskassan avseende sjukpenning, sjukersättning, livränta, assistansersättning eller någon annan förmån? De flesta beslut från Försäkringskassan kan man överklaga. Det är olika tidsfrister i olika typer av socialförsäkringsärenden. Titta längst bak i ditt beslut från Försäkringskassan för att ta reda på vilken överklagandetid som gäller i ditt ärende.

Försäkringskassan fattar beslut inom många typer av områden, de flesta av dessa beslut kan överklagas eller omprövas hos Försäkringskassan själva. Går även omprövningsbeslutet dig emot finns det möjlighet för en överklagan till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten går då igenom ärendet och prövar beslutet på nytt. Förvaltningsrättens beslut kan också vidare överklagas till Kammarrätten, där det krävs prövningstillstånd.

Många söker hjälp hos en jurist för att överklaga sitt beslut om sjukersättning. En avgörande aspekt för att vinna bifall till en omprövning eller en överklagan är att det finns ett aktuellt och innehållsrikt medicinskt utlåtande som styrker behovet av den aktuella förmånen.

Behöver du hjälp att ompröva eller överklaga ett beslut från Försäkringskassan är du välkommen att kontakta någon av våra jurister.

Underhållsbidrag – hur mycket?

Underhållsbidrag, hur mycket? Utgångspunkten för beräkning av hur mycket underhållsbidrag som krävs är barnets ålder. Man gör sedan ett tillägg för vad man kallar särskilda kostnader, till exempel om barnet har behov av glasögon, mediciner eller liknande. Från detta drar man av bland annat det barnbidrag som barnet får. Man fastställer på så sätt barnets behov, vilket används för att beräkna hur mycket underhållsbidrag som krävs.

Den summa som man finner att barnet har behov av skall fördelas mellan föräldrarna i enlighet med deras ekonomiska förmåga. Denna baserar sig på föräldranas inkomster med avdrag för bland annat boendekostnader och egna levnadskostnader. Man får då fram ett överskott för vardera förälder. Därefter fördelar man barnet behov utifrån föräldrarnas överskott. Utifrån den summan bestämmer man hur mycket underhållsbidrag ena föräldern ska betala.

Barnet har rätt till en standard i likhet med den betalande förälderns. Om föräldern har en relativt hög standard kan barnet ha rätt till ett standardtillägg. Ju högre inkomst föräldrarna har desto högre kan standardtillägget bli.

Juristerna på Waldenberg Melin Juridik arbetar mycket med underhållsbidrag och hjälper dig gärna att göra en beräkning på hur mycket underhållsbidrag ditt barn har rätt till. Vi hjälper dig också att väcka talan i domstol om den bidragsskyldige föräldern inte fullgör sin underhållsplikt.

Lokalhyreskontrakt

Lokalhyreskontrakt. Hyresavtal och lokalhyresavtal. En av de största kostnadsposterna är för många företag lokalhyran. I ett lokalhyreskontrakt regleras bland annat hyrans storlek. I de flesta hyreskontrakt finns en indexklausul som innebär att hyran räknas upp med inflationen varje år.

Innan Du som företagare skriver på ett hyresavtal avseende lokal bör Du läsa igenom lokalhyresavtalet noga. Ta reda på vad som ingår i hyran och vilken uppsägningstid som gäller.

Om ett lokalhyreskontrakt löper i mer än nio månader har lokalhyresgästen i regel ett så kallat indirekt besittningsskydd. På grund av detta skydd kan hyresvärden få ersätta hyresgästen för eventuella förluster för det fall att hyresavtalet upphör i förtid. Du har även såsom lokalhyresgäst, på grund av besittningsskyddet, rätt till skälig tid för avflyttning vid en uppsägning av lokalhyreskontraktet.

Det är möjligt att mellan en hyresvärd och en hyresgäst fördela ansvaret för lokalens brandskydd genom en så kallad brandskyddsklausul. Om hyresgästens ansvar i denna del är förenad med en kostnad kan detta komma att påverka hyran.

För det fall att Du har frågor om lokalhyresrätt och lokalhyreskontrakt är Du välkommen att kontakta någon av våra jurister på Waldenberg Melin Juridik. Vi arbetar mycket med hyresrätt för både privatbostäder och lokaler och svarar gärna på Dina frågor om till exempel uppsägningstid, hyrans storlek, besittningsskydd och hyresvärdens respektive hyresgästens skyldigheter och rättigheter.

Att köpa häst

Att köpa häst. Vid köp av häst finns det mycket att tänka på. Hästen som handelsobjekt är mycket speciell; inte minst på grund av att den är dyrare än de flesta andra djur. Olika hästar skiljer sig också markant från varandra då det finns stora variationer beroende på användningsområde, ras, pris, ålder och kvalité. Det är därför viktigt att Du har ett köpeavtal som är anpassat just efter Ditt hästköp och som i största möjliga mån gör att Du undviker både formella fel samt även eventuella fel och brister hos hästen.

Vid köp av häst bör naturligtvis veterinärbesiktning ingå. Som köpare är det bra om Du anlitar den veterinär som sedan kommer att ha hand om hästen vid vaccinationer och eventuell sjukdom. Vad som är normalt och inte beror på; det finns ofta inga riktigt bestämda gränser mellan vad som är normalt och vad som är sjukligt. Olika veterinärer tillmäter iakttagna förändringar olika betydelse. Viktigt är att Du inte godtar ett gammalt veterinärintyg då en häst kan ådraga sig skador och sjukdomar efter utförd veterinärbesiktning men innan Ditt köp. Du bör också anlita en veterinär som har hästar som specialitet.

Upprätta alltid ett köpekontrakt vid köp av häst då ett rätt upprättat köpekontrakt är en god förutsättning för att undvika framtida tvister om vad som överenskommits vid köpet. Två av våra hästjurister på Waldenberg Melin Juridik har tävlingsridit under många år och har stor kunskap om hästjuridik och vet därför vad som är viktigt för Dig som köpare. Se till att få ett köpeavtal som är anpassat efter Dina behov och som ger Dig en säkerhet att falla tillbaka på i eventuella framtida tvister.

Omedelbart efter köp av hästen bör hästen försäkras i den fullständiga försäkringsformen A1; köpekontraktet bör stadga att köpet skall återgå om Du inte kan få hästen fullständigt A1-försäkrad. Försäkringsbeloppet skall uppgå till fulla köpeskillingen.

Lycka till med Ditt hästköp! Uppkommer det frågor i samband med detta är Du välkommen att kontakta en av våra hästjurister.

Hur gör man en bouppteckning?

När någon avlider skall en bouppteckning göras. Om boets tillgångar inte täcker skulder och avgående poster kan man istället gör en dödsboanmälan hos kommunen. För det fall att det ingår fast egendom eller bostadsrätt skall dock alltid bouppteckning göras. Den som bäst känner till boet är den som skall uppge boet. Ofta är det efterlevande maka, sambo eller den avlidnes bröstarvingar.

En bouppteckning är en form av deklaration över boets behållning vid dödsfallet, ägnad att klargöra för dödsbodelägare och efterarvingar vad som ingår i boet. För det fall det finns särkullbarn är det av särskild vikt att anlita en jurist för att förrätta bouppteckningen, så att man är förvissad om att alla parters rättigheter bevakas.

Alla dödsbodelägare skall enligt lag kallas till bouppteckning. Det finns inget tvång att närvara, men ett bra råd är att be bouppteckningsförrättaren om en kopia av bouppteckningshandlingen (jämte bilagor) innan den ges in till skattemyndigheten för registrering. På så sätt har man möjlighet att göra invändningar mot eventuella felaktigheter eller ställa frågor, vilket kan föranleda nödvändiga korrigeringar i bouppteckningen.

Sedan bouppteckningen registrerats hos skattemyndigheten, kan tillgångarna skiftas ut till arvingarna genom ett arvsskifte. Det är lämpligt att upprätta en arvskifteshandling för detta ändamål.

Vi på Waldenberg Melin Juridik ser framemot att vara er behjälpliga med såväl bouppteckning och arvskifte liksom med granskning och rådgivning angående dessa handlingar.

Sommaröppet 2011

Vi på Waldenberg Melin Juridik, Din jurist i Göteborg, har öppet hela sommaren. Du som kund kommer att få just den hjälp som Du behöver, på ett sätt som passar just Dig, under hela sommaren.

Vi nås på 031 - 78 00 790 mellan klockan 08:30 och 16:30 hela sommaren. Respektive ombud nås även på sitt mobilnummer som går att finna under fliken medarbetare.

Vi önskar gamla och nya kunder samt samarbetspartners en riktigt trevlig sommar!

Arvsordning

Ärvdabalken stadgar en viss arvsordning genom att dela in arvingar i arvsklasser. När en arvsklass är uttömd, träder nästa arvsklass i arvsordningen in.

Första arvsklassen i arvsordningen är bröstarvingar, det vill säga den avlidens barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare.

Andra arvsklassen, som alltså träder in om det inte finns bröstarvingar omfattar den avlidnes föräldrar och syskon, både helsyskon och halvsyskon.

Tredje arvsklassen i arvsordningen, vilken träder in när det varken finns arvingar i första eller andra arvsklassen, omfattar föräldrars syskon. Finns det inte heller några syskon till den avlidens föräldrar, träder inte föräldrars syskonbarn, det vill säga kusiner in. Kusiner ärver alltså inte den avlidne och ingår inte i arvsordningen.

För det fall det inte finns några arvingar alls tillfaller den avlidnes kvarlåtenskap istället allmänna arvsfonden.

Om en avliden person efterlämnar make eller maka ärver denne före gemensamma bröstarvingar. För det fall den avlidne efterlämnar bröstarvingar som inte är barn till efterlevande make eller maka ärver dessa barn, s.k. särkullbarn. Efterlevande make eller maka ärver i dessa fall inte alls om inte makarna har ett testamente.

Sambor ärver inte varandra, det krävs testamente för att sambor ska ärva den avlidna sambons kvarlåtenskap.

Man kan alltid upprätta ett testamente för att själv råda över sin kvarlåtenskap, så sätt kan arvsklassernas funktion och därmed den lagstadgade arvsordningen slås ut. En person som helt saknar arvingar kan upprätta ett testamente till någon person, fond eller stiftelse, för att på så vis rikta sitt arv istället för att kvarlåtenskapen tillfaller allmänna arvsfonden.

För hjälp och rådgivning rörande arvsordning är ni välkomna att kontakta oss på Waldenberg Melin Juridik.

Formkrav vid fastighetsköp

Formkrav fastighetsköp. Vid fastighetsköp gället många formkrav. Vid ett fastighetsköp finns det ett antal formkrav som måste vara uppfyllda för att köpet ska vara giltigt. Fastighetsköpet skall genomföras genom att man upprättar en skriftlig handling som undertecknas av säljaren och köparen. Av handlingen skall framgå köpeskilling för aktuell fastighet. En överlåtelseförklaring är också ett formkrav, det vill säga att det av köpehandlingen framgår att säljaren överlåter fastigheten till köparen. Om dessa formkrav ej är uppfyllda är ett fastighetsköp ogiltigt.

Ett fastighetsköp får ej göras beroende av villkor under mer än två år. Om man i köpeavtalet avtalar om villkor som sträcker sig över längre tid än två år är fastighetsköpet också ogiltigt.

Om säljaren och köparen kommer överens om annan köpeskilling än den som anges i aktuell köpehandling, är den överenskommelsen ogiltig. Den köpeskilling som gäller är istället den som står i köpehandlingen.

Det är vanligt att man även upprättar ett köpebrev. I själva köpehandlingen, köpeavtalet, anges ofta att köpebrev skall upprättas. Har man tagit in en sådan formulering anses fastighetsförvärvets fullbordan gjorts beroende av att köpeskillingen erlägges. Säljaren kan då häva köpet om köparen inte betalar i tid. Köpebrevet skrivs alltså först när köpeskillingen är betald. Ett köpebrev är dock inte något för ett fastighetsköp.

Våra jurister kan hjälpa dig att upprätta köpehandlingar som uppfyller formkrav vid fastighetsköp.

Bodelning enligt sambolagen

Sambolagen och bodelning Många lever idag såsom sambo under långa tidsperioder. En vanlig missuppfattning mellan sambor är att sambolagen ger lika bra skydd som äktenskapslagstiftningen. Det ekonomiska skyddet för sambor är dock mycket svagare än för gifta när samboförhållandet upphör och en bodelning ska genomföras.

Sambolagen medför att vardera part äger den egendom som de ägde innan samboförhållandet inleddes. Såsom samboegendom ses endast den bostad och det bohag som samborna har anförskaffat för gemensamt bruk. Vid en bodelning enligt sambolagen är det den gemensamt inköpta egendomen som skall delas lika mellan parterna. Som sambor bodelar man inte aktier, fonder eller vad som finns på bankkonton.

Kan man som sambor inte enas vid en bodelning har man möjlighet att ansöka om en bodelningsförrättare. Denne kommer då att gå igenom sambornas egendom för att sedan fatta beslut i enlighet med de regler om bodelning som finns i sambolagen. För att undvika onödiga tvister är det därför bra att sambor redan tidigt i samboförhållandet bestämmer hur de önskar reglera sina egendomsförhållanden. Detta görs genom ett samboavtal, vilket är en trygghet för båda parter under förhållandet. Samboavtalet medför också att onödiga tvister undviks vid en separation och efterföljande bodelning.

Om Du är sambo och mitt uppe i en separation och bodelning, eller bara har frågor om hur Du bäst skyddar Dig inför framtiden, är Du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper Er att upprätta det samboavtal som ger bäst skydd med hänsyn till Era specifika behov. Våra jurister är även behjälpliga med att upprätta andra dokument som kan vara ett viktigt ekonomiskt skydd för sambor såsom till exempel skuldebrev, samäganderättsavtal och testamente mellan sambor.

Waldenberg Melin Juridik flyttar till nya lokaler

Från och med den 11 april finns vi i nya lokaler på Götabergsgatan 20 i Göteborg. Götabergsgatan ligger i Vasastaden, mellan Vasaplatsen och Avenyn, på kort gångavstånd från spårvagns- och busshållplatserna Valand och Vasaplatsen. Det finns parkeringar på Götabergsgatan och man kan också parkera på Heden och gå några kvarter upp för Vasagatan.

Våra telefonnummer, mailadresser och faxnummer är de samma som tidigare.

Välkomna till våra nya lokaler!

Vårdnad om barn

Vårdnad om barn Den som har vårdnad om ett barn har det juridiska föräldraansvaret. När ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, gemensam vårdnad, är ansvaret delat. När en av föräldrarna har vårdnaden, ensam vårdnad, bär denne ensam det juridiska ansvaret.

Enligt föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad, trygghet, god uppfostran och skall behandlas med aktning för sin person. Barn får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Det är således inte tillåtet att använda sig av våld i uppfostran. Att använda sig av kroppslig bestraffning gentemot barn är dessutom straffbart enligt brottsbalken. Detta gäller även lättare slag och att lugga barnet. Barn får heller ej låsas in eller hotas, skrämmas, förföljas eller förlöjligas.

Som vårdnadshavare ansvarar föräldern för barnets behov av omsorg. Barn har rätt till fysisk omsorg i form av bostad och utbildning men även till psykisk omsorg i form av omtanke, trygghet och förståelse.

Normalt innebär det juridiska ansvaret också att ha den faktiska vården om barnet. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men bor isär, har dock vanligen bara den ena föräldern hand om den dagliga vården om barnet eller barnen.

Om föräldrarna är gifta med varandra när barnet föds har båda föräldrarna vårdnaden. Om föräldrarna gifter sig efter barnets födelse har de gemensam vårdnad om barnet från dagen för giftermålet. Detta betyder att om föräldrarna är ogifta så får modern vårdnaden om barnet från födseln.

Om gifta föräldrar skiljer sig fortsätter dessa normalt att ha gemensam vårdnad om barnet. Om någon av föräldrarna, eller båda, önskar att vårdnaden skall upplösas krävs en överenskommelse mellan föräldrarna eller att detta begärs hos tingsrätten.

Waldenberg Melin Juridik lanserar ny webbplats

Vi har under en tid arbetat på en ny webbplats som vi idag lanserar. Vår hemsida är uppdaterad för att bättre utnyttja dagens moderna webbläsare och innehåller också mer information om de tjänster som byrån erbjuder.

Då feedburner tjänsten som vi nyttjar för utskick av nyhetsinlägg kan bli förvirrad vid stora uppdateringar, kan det hända att vissa gamla nyhetsinlägg skickas ut till prenumeranter.

Välkommen till vår nya hemsida.

Konkurrensklausul i anställningsavtal

Var noga med konkurrensklausulen i anställningsavtal En konkurrensklausul förbinder Dig som anställd att, inom en viss tid efter att anställningen upphört, inte ta anställning hos konkurrerande företag eller starta eget företag som konkurrerar med Din före detta arbetsgivare.

Konkurrensklausuler i anställningsavtal ignoreras inte sällan; ibland innebär detta att den anställde inte funderar på vad konkurrensklausulen innebär för denne. Denna obetänksamhet kan få stora konsekvenser för Dig som arbetstagare. Att låta en jurist granska ett anställningsavtal med konkurrensklausul är oftast en mycket bra investering. Ibland sätter arbetsgivaren en tidsgräns, eller i vissa fall en geografisk gräns, för hur lång tid som måste gå innan Du börjar arbeta hos Din nya arbetsgivare. En jurist kan hjälpa Dig så att Du får ett skäligt anställningsavtal.

Vi på Waldenberg Melin Juridik vill ge följande tips till Dig innan Du skriver på ett anställningsavtal med konkurrensklausul:

  • Se till att Du får en skälig ersättning från företaget under den tid som Du av konkurrensklausulen är förhindrad att arbeta hos en annan arbetsgivare.
  • Beakta tidsramen i konkurrensklausulen; tidsramar och omfattning varierar.
  • Se till att Du kompenseras ekonomiskt om Du skriver på ett anställningsavtal med konkurrensklausul; antingen genom ett lönepåslag eller genom påfyllnad till Din tidigare lön för det fall att Du tvingas ta ett arbete med mindre betalt.

Klagomål på hantverkare ökar kraftigt

Klagomål på hantverkare och bygge Nyligen av Konsumentverket publicerad statistik visar att klagomålen på hantverkare har ökat med 10 % jämfört med 2008. Av de totalt cirka 104 000 konsumentklagomålen från 2008 handlade 21 785 om boende. Hälften av dessa klagomål handlar om reparations- och underhållstjänster.

Klagomålen som rör reparations- och underhållstjänster handlar många gånger om att arbetet blev dyrare eller inte utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet.

Vi på Waldenberg Melin Juridik vill ge följande råd till den som skall anlita hantverkare för reparations- eller underhållstjänster:

  • Se till att skriva avtal om det som är viktigt för Dig som konsument. Viktiga frågor är här vad som skall ingå i tjänsten/arbetet, vad det skall kosta och när det skall vara klart.
  • Upprätta ett skriftligt avtal för att undvika missförstånd. Ett skriftligt avtal gör det också lättare för Dig som konsument att få rätt om Du är missnöjd och vill klaga.
  • Om tilläggsarbeten uppstår under resans gång; glöm ej att avtala även om dessa. Även detta avtal bör vara skriftligt.

Om Du som konsument funderar på att anlita en hantverkare och vill upprätta ett avtal eller har funderingar på hur Du bör utforma ett sådant för att tillvarata Dina intressen på bästa sätt är Du välkommen att kontakta oss. Vi kan också hjälpa Dig om Du är missnöjd med en redan anlitad hantverkare och befinner Dig i början av, eller mitt uppe i en tvist.