Alla inlägg av Lag & Avtal - Senaste nytt

Syfte avgör vad som är EU-rätt

Det krävs att en nationell bestäm­melse är en del av EU-rätten för att stadgan ska kunna tillämpas. I en dom om diskriminering av visstidsanställda i Spanien konstaterar EU-domstolen att den nationella lagstiftarens syfte ska beaktas för att avgöra om en lag syftar till att genomföra EU-rätten.

Starkare skydd för fattigpensionärer

I äldre praxis har EU-domstolen ut­talat att det är tillräckligt att medlems­staterna garanterar hälften av den pension som före detta arbets­tagare får från ett bolag som gått i konkurs.Hälftengränsen gäller dock inte pensionärer som lever under fattigdomsgränsen, fastslår EU-domstolen.

Målarnas restid inte arbetstid

Målareförbundet ville veta om res­tiden till och från kunderna ska räknas som arbetstid för landets målare. Detta mot bakgrund av EU-dom­stolens så kallade Tyco-dom, som gav några tekniker rätt att räkna den res­tiden som arbetstid i arbetstids­direktivets mening. Arbetsdomstolen svarar nej, målarnas restid är inte arbets­tid.