Alla inlägg av Lag & Avtal - Senaste nytt

Magnus Schmauch: ”AD måste våga släppa kontrollen”

Bedömningar. – Ju färre frågor som Arbetsdomstolen skickar till EU-domstolen, desto större är risken att EU-domstolen inte tar hänsyn till den svenska modellen.Det säger juris doktor Magnus Schmauch, som i senaste numret av Svensk Juristtidning uppmanar bland annat AD att ta fasta på att EU-domstolen sänkt trösklarna för att begära förhandsavgöranden därifrån.

Här avgörs svensk arbetsrätt

En tvist i Spanien om arbetstider kan få betydelse för 10 000 svenska målare. Det är bara ett exempel på EU-dom­stolens in­flytande på den svenska arbetsrätten. Diskriminering, övergång av verksamhet och stridsåtgärder är de frågor där Arbetsdomstolen är flitigast med att ta hjälp av EU-rättsliga domar.Redan 2011 konstaterade Jonas Malmberg, i dag ord­förande i Arbetsdomstolen, att den europeiska arbetsrätten tidigare formades genom lagstiftning, men att tyngdpunkten numera ligger på utveckling i rättspraxis.

AD ger arbetsgivare interimistiskt rätt

Arbetsdomstolen har i ett beslut om bevisvärdering vid interimistiska prövningar i domstolen betonat vad parterna ska tänka på. Det är viktigt att arbetsgivaren tydligt preciserar vilka omständigheter som görs gällande, och dessutom bör parterna ange den muntliga bevisning som åberopas och vad som ska styrkas med varje förhör.

”Domaren kunde ha ställt sina frågor senare”

– Domaren hade utan problem kunnat vänta tills efter det att ombudet var klar med sitt förhör och då ställt kompletterande frågor.Det säger Roberth Nordh, docent i processrätt, angående förhöret i det arbetsrättsliga målet i Varbergs tingsrätt.Men han påminner också om vikten av att ombuden inte missar relevanta följdfrågor.

Ska de små domstolarna döma i arbetsrättsmål?

Bedömning. I förra numret av Lag & Avtal före­slog advokat Johan Månsson att bara några större tingsrätter skulle specialiseras på arbetsrätt. Reaktionerna på hans förslag är blandade hos cheferna för de domstolar som skulle påverkas av en sådan reform.En genomgång visar att de flesta av landets tings­rätter bara avgjort en handfull arbetsrättsliga mål de senaste åren. Vissa domstolar, till exempel Stockholms tingsrätt, avgör flera hundra mål per år. Där, liksom i Göteborgs tingsrätt, finns en mångårig uppbyggd kompetens i arbetsrätt.