Kategoriarkiv: Djur

Att köpa häst

Att köpa häst. Vid köp av häst finns det mycket att tänka på. Hästen som handelsobjekt är mycket speciell; inte minst på grund av att den är dyrare än de flesta andra djur. Olika hästar skiljer sig också markant från varandra då det finns stora variationer beroende på användningsområde, ras, pris, ålder och kvalité. Det är därför viktigt att Du har ett köpeavtal som är anpassat just efter Ditt hästköp och som i största möjliga mån gör att Du undviker både formella fel samt även eventuella fel och brister hos hästen.

Vid köp av häst bör naturligtvis veterinärbesiktning ingå. Som köpare är det bra om Du anlitar den veterinär som sedan kommer att ha hand om hästen vid vaccinationer och eventuell sjukdom. Vad som är normalt och inte beror på; det finns ofta inga riktigt bestämda gränser mellan vad som är normalt och vad som är sjukligt. Olika veterinärer tillmäter iakttagna förändringar olika betydelse. Viktigt är att Du inte godtar ett gammalt veterinärintyg då en häst kan ådraga sig skador och sjukdomar efter utförd veterinärbesiktning men innan Ditt köp. Du bör också anlita en veterinär som har hästar som specialitet.

Upprätta alltid ett köpekontrakt vid köp av häst då ett rätt upprättat köpekontrakt är en god förutsättning för att undvika framtida tvister om vad som överenskommits vid köpet. Två av våra hästjurister på Waldenberg Melin Juridik har tävlingsridit under många år och har stor kunskap om hästjuridik och vet därför vad som är viktigt för Dig som köpare. Se till att få ett köpeavtal som är anpassat efter Dina behov och som ger Dig en säkerhet att falla tillbaka på i eventuella framtida tvister.

Omedelbart efter köp av hästen bör hästen försäkras i den fullständiga försäkringsformen A1; köpekontraktet bör stadga att köpet skall återgå om Du inte kan få hästen fullständigt A1-försäkrad. Försäkringsbeloppet skall uppgå till fulla köpeskillingen.

Lycka till med Ditt hästköp! Uppkommer det frågor i samband med detta är Du välkommen att kontakta en av våra hästjurister.

Att häva hästköp

Vad ska man tänka på vid hävning av hästköp? I lagens mening betraktas hästen som en sak, emellertid är hästen som handelsobjekt något speciell. Hästen är till skillnad från många andra föremål ett levande ting, vilket många gånger komplicerar en eventuell tvist om återgång (hävning) av köpet. Återgång av köpet innebär att säljaren tar hästen åter och köparen återfår erlagd köpeskilling, dvs. hästköpet hävs.

I fråga om köp av häst är köplagen tillämplig dels näringsidkare emellan, dels privatpersoner emellan. Konsumentköplagen, vilken syftar till att skydda den normalt sett svagare parten, gäller då en näringsidkare säljer en häst till en privatperson.

En vanlig missuppfattning bland hästköpare är att det finns en generell ångerrätt. Så är inte fallet. Grundprincipen enligt avtalslagen är att ett träffat avtal är bindande mellan avtalsparterna. Vid köp av häst måste köparen, för att kunna häva hästköpet, kunna åberopa ett giltigt köprättsligt fel eller annan rättslig grund för att köpet skall kunna gå åter.

Vidare gäller att en köpare som vill häva hästköpet inom skälig tid från det att felet upptäcktes, måste reklamera felet till säljaren, dvs. lämna meddelande om felet. Reklamation kan ske såväl muntligen som skriftligen, dock är det senare att rekommendera med hänsyn till bevismöjligheterna i ett senare skede. Före den 1 april 2005 gällde att den absoluta gränsen för reklamation var två år efter leveransen av hästen. Efter lagändring den 1 april 2005 utsträcktes denna frist till tre år. Vad som kan anses vara ”inom skälig tid” får bedömas från fall till fall med hänsyn till omständigheterna. I en rättslig process är det i slutändan domstolen som har att avgöra vad som kan anses vara inom skälig tid. En skälig reklamationstid har många gånger ansetts vara två till tre veckor från det att felet upptäcktes. Av konsumentköplagen framgår att reklamation som görs inom två månader efter det att köparen upptäckt felet, alltid skall anses ha lämnats inom skälig tid.

För att köparen med framgång skall kunna häva köpet av hästen, krävs att denne kan bevisa att felet hos hästen förelåg redan när ett kontrakt skrevs och när det gäller så kallade ”dolda fel” att felet inte har kunnat upptäckas vid normala undersökningar som kan anses befogade vid hästköp, såsom veterinärbesiktning av hästen. Köparen har alltid en undersökningsplikt att uppfylla och fel som skulle kunnat upptäckas inom ramen för denna plikt kan köparen inte åberopa som grund för att häva sitt hästköp. Kraven på en köpare som har särskild kunskap och erfarenhet om hästar är strängare än de som kan ställas på någon som är betrakta mer som en novis på området.

Huvudregeln är således att det är den som påstår att fel föreligger som har styrka detsamma. I de fall konsumentköplagen är tillämplig åtnjuter dock konsumenten ett starkare skydd på så sätt att ett fel som visar sig inom sex månader efter hästen avlämnades, skall anses ha förelegat vid avlämnandet om inte annat visas eller det är oförenligt med varans eller felets art. I sådana situationer är bevisbördan omvänd genom att säljaren då har att bevisa att felet ej förelegat vid tiden för köpet. Lagändring i detta avseende genomfördes 1 juli 2002.

Som ovan antytts, blir frågan om hävning av hästköp på grund av fel, en process mellan köpare och säljare där det avgörande momenten blir vem av dem som kan styrka sina påståenden. Veterinärjournaler, besiktningsprotokoll och övrigt medicinskt underlag får i regel en central roll som bevismaterial. Utgångspunkten för vad som kan anses vara ett fel är vad som avtalats mellan parterna i köpekontraktet för hästen.

Har Du hamnat i en besvärlig situation i samband med hästköp? Waldenberg Melin Juridiks jurister har mångårig erfarenhet på området och kan erbjuda Dig vidare juridisk hjälp i Ditt ärende. Välkommen att kontakta oss för ett första förslag på hur Du skall gå vidare.

Översyn av djurskyddet

Regeringen har tillsatt en utredare för att göra en översyn över djurskyddslagen. Landshövding Eva Eriksson skall göra en bred översyn av den nuvarande djurskyddslagstiftningen. Den nuvarande djurskyddslagen infördes 1988 och har sedan dess inte setts över i sin helhet. Regeringen menar att det idag finns en annan kunskap om djur och deras behov samt att dagens lagstiftning inte i tillräcklig utsträckning löser en del av de problem som finns. Bland annat nämner man problem med övergivna och förvilade djur och avel som leder till djurskyddsproblem. Man menar också att det finns anledning att granska om man kan finna vilka parametrar som är bättre än dagens för att mäta välbefinnandet hos olika djurslag.