Kategoriarkiv: Övrigt

Långt fängelsestraff för styckmord

Tingsrätten har idag dömt en åtalad 39-årig man för bl.a. mord och brott mot griftefrid till fängelse i 18 år. Två personer som åtalats för medhjälp till mord har frikänts men dömts för andra brott till fängelse i tre år vardera.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man döms för sexualbrott mot barn till 12 års fängelse

Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål om bland annat grov våldtäkt mot barn. Den åtalade mannen döms till tolv års fängelse och att betala skadestånd till tolv målsäganden. Skadeståndsbeloppen avser kränkning samt sveda och värk. Beloppen varierar mellan de olika målsägandena men det totala skadeståndsbeloppet fastställdes till över en miljon kronor.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Rattfylleribrott med s.k. mopedbil

En förare av en mopedbil har haft en alkoholkoncentration som översteg 1,0 promille i blodet eller 0,50 mg/l i utandningsluften. Högsta domstolen fastslår att rattfylleribrott med en mopedbil som utgångspunkt bör anses vara av normalgraden, om det inte utöver alkoholkoncentrationen föreligger försvårande omständigheter av betydelse för andras trafiksäkerhet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tingsrätten i Kalmar ändrar datum för dom i stort narkotikamål

Kalmar tingsrätt avslutade fredagen den 5 juli 2019 rättegången i ett stort narkotikamål. Tingsrätten beslutade att dom i målet skulle meddelas den 12 juli 2019. Tingsrätten har nu ändrat tidpunkten för meddelande av dom till den 19 juli 2019 kl. 11.00

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen prövar mål om den nya sexualbrottslagstiftningen

Nya regler om sexualbrott infördes den 1 juli 2018. Gränsen för straffbar gärning går numera vid om deltagandet i en sexuell handling är frivilligt eller inte. Det krävs inte längre att gärningsmannen använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att han eller hon ska kunna dömas för våldtäkt. Vidare finns en ny straffbestämmelse om ansvar för oaktsam…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

21-årig man döms till fängelse för explosioner på skola i Hässleholm

Tingsrätten har i dag dömt en 21-årig man för bland annat allmänfarlig ödeläggelse genom att ha orsakat två explosioner på en skola i Hässleholm. Straffet har bestämts till fängelse i två år och tre månader. Mannen ska också betala skadestånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skolledare döms för 21 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom mot den s.k. skolledaren som stått åtalad för grova sexualbrott mot tre barn. Skolledaren döms för 21 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn avseende ett då nioårigt barn huvudsakligen begångna i skolmiljö. Han frikänns från åtalet om sexuellt övergrepp mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering avseende två målsägare som enligt…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör fråga om rätt för enskild att bli hörd vid överklagande av detaljplan

En kommun hade antagit en detaljplan gällande utbyggnad av en befintlig småbåtshamn. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen av en granne, en fastighetsägarförening och en intresseorganisation. Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen utan att först höra med fastighetsägaren och en nyttjanderättshavare som påtagligt berördes av detaljplanen. Förfarandet har ansetts utgöra…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Talan om trafikskadeersättning mot eget försäkringsbolag kan prövas vid domstol på den ort där skadan uppkom

Frågan om domstol är behörig att pröva ett mål i anledning av en skadegörande handling med stöd av det s.k. skadeståndsforum i 10 kap. 8 § rättegångsbalken, när talan riktar sig mot en försäkringsgivare som man står i ett avtalsförhållande till, har varit föremål för skilda uppfattningar. Högsta domstolen har nu, sedan prejudikatfrågan hänskjutits dit av hovrätten, förklarat att behörigheten fö…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Den man som 2008 dödade en 29-årig kvinna i trakterna kring Gällivare får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt

Örebro tingsrätt har idag beslutat att avslå mannens ansökan om att få livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt fängelsestraff. Den i dag 61-årige mannen dömdes av hovrätten för Övre Norrland den 18 juni 2009 till livstids fängelse för mord på en 29-årig kvinna. Av domen framkommer att kvinnan och den dömde stötte samman på en rastplats i Gällivare, att mannen tog med sig kvinnan från…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Extradition to China is refused

In a holding delivered to the Swedish Government, the Supreme Court finds that there are impediments to the extradition of a person to China under the Extradition Act. Extradition would also be contrary to the European Convention on Human Rights.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Flera personer döms till långa fängelsestraff för omfattande och organiserad narkotikabrottslighet

Tingsrätten har idag dömt fyra män för synnerligen grovt narkotikabrott, två män och två kvinnor för grovt narkotikabrott och en man för medhjälp till grovt narkotikabrott. I samma dom har tingsrätten dömt en man för narkotikabrott av normalgraden och en kvinna för ringa narkotikabrott. Dessutom har tingsrätten frikänt en kvinna från grovt penningtvättsbrott och medhjälp till grovt narkotikabro…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En person, som i media benämns som "artist", häktad på sannolika skäl misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

Tingsrätten har i dag häktat en person som i media benämns som ”artist”, som på sannolika skäl är misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kränkningsersättning utgår inte vid bedrägeribrott

En person hade dömts för bl.a. grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri genom att ha förmått eller försökt förmå målsägandena, som var i åldrarna 78 91 år, att betala för takreparationer trots att personen aldrig haft för avsikt att utföra några reparationer. Högsta domstolen har funnit att det saknas förutsättningar att bifalla målsägandenas begäran om kränkningsersättning med anledning…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen