Kategoriarkiv: Övrigt

Ersättning vid expropriation

MÖD: Frågan i målet gällde vilken ersättning Haninge kommun skulle betala för mark som exproprierats och som enligt gällande detaljplan varit avsedd för allmän plats. Mark- och miljödomstolen ansåg att dödsboet skulle få ersättning med 5.000 kronor medan Mark- och miljööverdomstolen fastställer ersättningen till 90.000 kronor efter en uppräkning med 25 procent.

Rättsområde: Miljörätt, Fastighetsrätt

Inget bygglov för vandrarhemsfartyg

MÖD: Bygglov nekas för permanent angöring av vandrarhemsfartyget Gustaf af Klint längs ett kajområde i Riddarfjärden. Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att det inte är lämpligt att ta det aktuella vattenområdet i anspråk för bebyggelse. De allmänna intressena, som delvis är reglerade i en detaljplan, måste anses väga tyngre än bolagets enskilda intresse av att kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet. .

Rättsområde: Miljörätt, Plan- och byggrätt