Säkrare domstolar

Enligt Domstolsverket behöver Göteborgs tingsrätt och fem andra tingsrätter runtom i landet dagliga säkerhetskontroller; detta då det finns en hotbild. En satsning på en säkrare domstol har inletts. 45 miljoner kronor från regeringen skall av Domstolsverket fördelas mellan de sex domstolarna.

Den första juli ändrades lagen om säkerhetskontroller i domstolarna. Lagändringen syftar till att göra det lättare för domstolarna att kontrollera besökare. Detta skall leda till att säkerheten ökar. Domstolarna kan i och med lagändringen fatta beslut om dagliga säkerhetskontroller av besökare under tre månaders tid. Kontrollerna kan därefter förlängas med tre månader i taget om hotbilden kvarstår. Hotbilden behöver inte vara konkret utan det räcker med en allmän hotbild.

I sitt remissvar till utredningen Ökad säkerhet i domstol (SOU 2009:78) framhöll Advokatsamfundet att de närmast permanenta säkerhetskontroller som kan installeras i och med lagändringen kan strida mot den grundlagsfästa förhandlingsoffentligheten och integritetsskyddet.