Vårdnad om barn

Vårdnad om barn Den som har vårdnad om ett barn har det juridiska föräldraansvaret. När ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, gemensam vårdnad, är ansvaret delat. När en av föräldrarna har vårdnaden, ensam vårdnad, bär denne ensam det juridiska ansvaret.

Enligt föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad, trygghet, god uppfostran och skall behandlas med aktning för sin person. Barn får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Det är således inte tillåtet att använda sig av våld i uppfostran. Att använda sig av kroppslig bestraffning gentemot barn är dessutom straffbart enligt brottsbalken. Detta gäller även lättare slag och att lugga barnet. Barn får heller ej låsas in eller hotas, skrämmas, förföljas eller förlöjligas.

Som vårdnadshavare ansvarar föräldern för barnets behov av omsorg. Barn har rätt till fysisk omsorg i form av bostad och utbildning men även till psykisk omsorg i form av omtanke, trygghet och förståelse.

Normalt innebär det juridiska ansvaret också att ha den faktiska vården om barnet. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men bor isär, har dock vanligen bara den ena föräldern hand om den dagliga vården om barnet eller barnen.

Om föräldrarna är gifta med varandra när barnet föds har båda föräldrarna vårdnaden. Om föräldrarna gifter sig efter barnets födelse har de gemensam vårdnad om barnet från dagen för giftermålet. Detta betyder att om föräldrarna är ogifta så får modern vårdnaden om barnet från födseln.

Om gifta föräldrar skiljer sig fortsätter dessa normalt att ha gemensam vårdnad om barnet. Om någon av föräldrarna, eller båda, önskar att vårdnaden skall upplösas krävs en överenskommelse mellan föräldrarna eller att detta begärs hos tingsrätten.