Avgift för dagvatten står fast

MÖD: Fastighetsägarna har inte lyckats visa att de i tillräcklig omfattning själva, genom stenkistor med infiltration, tar hand om sitt dagvatten på ett bättre sätt än genom anslutning till den allmänna dagvattenledningen. Deras yrkande om att befrias från anläggningsavgifter upp till 45.000 kronor vinner därmed inget bifall.

Rättsområde: Miljörätt