Brist på omsorg från tullmyndighet kan motivera eftergift av tullskuld

EU-domstolen: Domstolen ogillar Portugals överklagande av förstainstansrättens dom i mål T-385/05, Transnáutica mot kommissionen. Genom denna dom ogiltigförklarade rätten kommissionens beslut om att neka Transnáutica återbetalning och eftergift av vissa importtullar.

Rättsområde: Övrig EG-rätt