Dom i tvistemål: B 1982-11, T 5644-11

Kompensatoriskt rättsmedel vid överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen. I. Påföljdslindring. II. Skadestånd när kraven för att påföljdslindring ska godtas som tillräckligt kompensatoriskt rättsmedel inte är uppfyllda.