Expedieringsfel återställer klagandetid

HD-beslut: Mannen fick inte hovrättens beslut expedierat per e-post trots att han begärt det. Han har därför haft giltig ursäkt för underlåtenheten att i rätt tid överklaga beslutet.

Rättsområde: Allmän processrätt