Fullmakt upphör vid likvidation

HD-beslut: En fullmakt, utfärdad av ett aktiebolags styrelse, att företräda bolaget upphör att gälla när bolaget träder i likvidation och likvidator är utsedd. Det svaret lämnar Högsta domstolen på en hänskjuten fråga i en tvist mellan ett konkursbo och Swedbank.

Rättsområde: Avtalsrätt, Obeståndsrätt, Aktiebolagsrätt