Handlingsfrihet beträffande barnbidrag

Generaladvokaten: En medlemsstat, vars lagstiftning enligt förordning nr 1408/71 inte är tillämplig på en arbetstagare, ska inte hindras från att bevilja en på dess territorium tillfälligt verksam arbetstagare eller en på dess territorium utstationerad arbetstagare familjeförmåner enligt sin nationella lagstiftning i sådant fall där varken arbetstagaren eller hans barn har sin vanliga vistelseort i medlemsstaten. Unionsrätten ålägger emellertid inte medlemsstaterna en sådan skyldighet och medlemsstaterna får undanta eller minska betalning för barn när en jämförbar förmån utbetalas i en annan stat.

Rättsområde: EG-socialrätt