HD prövar tolkning av fastighets behov av väg

HD-beslut: Frågan i målet var hur begreppet fastighets behov av väg i 49 § anläggningslagen skulle tolkas. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att den aktuella cykelvägen som skulle anläggas på ett antal fastigheter i Tjörn tillgodosåg ett allmänt behov och inte ett behov för en viss fastighet och undanröjde därför beslutet. Nu har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd.

Rättsområde: Miljörätt