Inga undantag från skyldigheten att omhänderta flygpassagerare

Generaladvokaten: Lufttrafikföretag ska omhänderta passagerare vars flygning ställts in på grund av extraordinära omständigheter. Unionsrätten föreskriver varken undantag från eller begränsningar i skyldigheten att omhänderta passagerare.

Rättsområde: Övrig EG-rätt