Ingen skärpning av bullerkrav vid vindkraftverk

MÖD: Bullerberäkningar visar att det finns faktiska och tekniska möjligheter att efterleva bullervillkoret om 40 dB(A). Det saknas därför skäl att uppställa strängare krav för vindkraftverken än det i praxis vedertagna begränsningsvärdet. Någon marginal till detta värde, i praktiken innebärande ett strängare begränsningsvärde, krävs inte.

Rättsområde: Miljörätt