Ingen solidarisk skadeståndsskyldighet för föräldrar

Hovrättsdom: Föräldrarna blev i tingsrätten solidariskt skadeståndsskyldiga med dottern eftersom de inte pekat på några åtgärder de vidtagit för att förhindra dotterns brottslighet. Hovrätten befriar föräldrarna från det solidariska skadeståndsansvaret. De har vidtagit de åtgärder som kan begäras av dem, anser hovrätten.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Brott mot person, Egendomsbrott