Ingen treårspreskription på förrättningskostnader

HD: Mark- och miljööverdomstolen kom fram till att tre års preskriptionstid gäller för en fordran på kostnader för lantmäteriförrättning. Högsta domstolen anser dock att treårspreskriptionen inte är tillämplig på sådana fordringar. Därmed gäller istället huvudregeln om tioårig preskription.

Rättsområde: Fastighetsrätt, Allmän processrätt