Kan Sverige beskatta retroaktiva tjänsteinkomster efter inflyttning till Sverige?

Vid internationella personalförflyttningar är det inte ovanligt att en person som flyttar till Sverige erhåller en ersättning, till exempel bonus eller förmån från personaloptioner, som är intjänad innan personen flyttat till Sverige och blivit obegränsat skattskyldig här. Vad gäller enligt intern svensk rätt och i vilken utsträckning har de svenska dubbelbeskattningsavtalen betydelse för beskattningen i Sverige i dessa situationer? Läs skattejuristen Inger Paulins analys.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt