Kommunfullmäktiges beslut om fortsatt planering och projektering av nya Slussen inom vissa investeringsramar stred inte mot lagen

Förvaltningsrätten i Stockholm har i två domar funnit att kommunfull-mäktiges beslut i maj 2009 och juni 2010 rörande det fortsatta arbetet med Slussenprojektet tillkommit i laga ordning och att de inte strider mot lag eller annan författning.