Myndigheten tillåts direktupphandla

Kammarrättsdom: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får direktupphandla en lägesbildfunktion. Inköpet utgör en kompletterande leverans av varor från den ursprungliga leverantören i tillägg till en tidigare leverans. Byte av leverantör skulle också leda till tekniska svårigheter.

Rättsområde: Offentlig upphandling