Partiellt PT i Nordkalk-målet

HD-beslut: Högsta domstolen medger partiellt prövningstillstånd i fråga om vilken betydelse Miljööverdomstolens lagakraftvunna dom om tillåtlighet har vid den aktuella prövningen av tillståndsfrågan.

Rättsområde: Miljörätt