Prövningstillstånd i fråga om rättshjälp

HD-beslut: Frågan i målet gäller om tvisten rörande ersättning ur olycksfallsförsäkringen omfattas av det rättsskydd som kvinnan har samt om tvisten ska anses avse samma angelägenhet som en tidigare tvist rörande trafikskadeersättning.

Rättsområde: Allmän processrätt