Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Lagrådsremiss: Remissen handlar om samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet. Lagrådsremissen innehåller ett förslag till en ny sekretessbrytande bestämmelse vid brottsförebyggande samverkan mellan polis och socialtjänst avseende ungdomar. Den innehåller även ett förslag som klargör polisens möjligheter att tillfälligt omhänderta ungdomar under 18 år som befinner sig i skadliga miljöer.

Rättsområde: Allmän straffrätt