Särskilda skäl för enskild huvudmannaskap

MÖD: Det finns särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap gällande alla lokalgator i Svinningeudd i Österåkers kommun. Bland annat kommer områdets ursprungliga karaktär att behållas samt att vägarna redan idag och sedan länge tillbaka förvaltats av ett antal tomtägarföreningar.

Rättsområde: Miljörätt, Plan- och byggrätt