Semesterersättning ska utgå för anställning under tvist

Arbetstagare som återfått sin tjänst efter tvist om felaktig uppsägning ska ha rätt till semesterersättning för den tid som tvisten pågick.Det fastslog EU-domstolen i en dom över två förenade mål från Bul­garien respektive Italien.