Skärpt sexualbrottslagstiftning föreslås

Lagrådsremiss: Regeringen har i dag lämnat över ett förslag till ändringar i sexualbrottslagstiftningen till Lagrådet. Bland annat föreslås att fler fall av sexuella utnyttjanden kriminaliseras.

Rättsområde: Brott mot person