Skatteverket förlorar mål om tryckerimoms

Kammarrättsdom: Skatteverkets ändringar avseende tryckerikunden utgör inte en omedelbar konsekvens av beslutet som rör tryckeriet. Därmed saknas förutsättningar för efterbeskattning genom följdändring av tryckerikunden.

Rättsområde: Mervärdesskatt