Tingsrätt kritiseras för sen kungörelse

JK-beslut: Värmlands tingsrätt får kritik för att den inte genast kungjorde ett beslut om förvaltarskap. Den person som sagt sig ha lidit skada av rättens miss nekas dock skadestånd.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Förvaltningsrätt övrigt