Trygg-Hansa ansvarar för entrepenadbolagets vårdslöshet

Hovrättsdom: Entrepenadbolaget har orsakat branden i villan och därefter gått i konkurs. På grund av gällande ansvarsförsäkring får fastighetsägarna rikta sina krav direkt mot Trygg-Hansa istället. När det gäller kostnaderna för att återuppbygga huset behöver Trygg-Hansa dock bara betala en mindre del eftersom Länsförsäkringar inte lyckats visa att det nyuppförda huset är av likartad beskaffenhet som det nedbrunna.

Rättsområde: Skadeståndsrätt