Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Domstolar i norr arbetar vidare för bättre bemötande

Domstolarna i Norrbotten och Västerbotten har under året intervjuat flera hundra personer som har deltagit i förhandlingar vid domstolarna som parter eller vittnen. Målet har varit att ta reda på hur de intervjuade upplever att de blev bemötta på domstolen. Nu arbetar domstolarna vidare med konkreta insatser för att förbättra bemötandet. Vid ett gemensamt möte i Skellefteå som avslutats idag ha…

SAAB-BOLAGEN HAR INTE YTTRAT SIG ÖVER REKONSTRUKTÖRENS BEGÄRAN OM REKONSTRUKTIONENS UPPHÖRANDE

SAAB-BOLAGEN HAR INTE YTTRAT SIG ÖVER REKONSTRUKTÖRENS BEGÄRAN OM REKONSTRUKTIONENS UPPHÖRANDE Fristen för SAAB-bolagen att yttra sig över rekonstruktörens begäran om rekonstruktionens upphörande gick ut idag kl 13.00. SAAB hade då inte inkommit med något yttrande. SAAB-bolagen begärde muntligen strax därefter ytterligare anstånd med yttrandet. Tingsrätten lämnade det beskedet att handläggninge…

Underhållsbidrag – hur mycket?

Underhållsbidrag, hur mycket? Utgångspunkten för beräkning av hur mycket underhållsbidrag som krävs är barnets ålder. Man gör sedan ett tillägg för vad man kallar särskilda kostnader, till exempel om barnet har behov av glasögon, mediciner eller liknande. Från detta drar man av bland annat det barnbidrag som barnet får. Man fastställer på så sätt barnets behov, vilket används för att beräkna hur mycket underhållsbidrag som krävs.

Den summa som man finner att barnet har behov av skall fördelas mellan föräldrarna i enlighet med deras ekonomiska förmåga. Denna baserar sig på föräldranas inkomster med avdrag för bland annat boendekostnader och egna levnadskostnader. Man får då fram ett överskott för vardera förälder. Därefter fördelar man barnet behov utifrån föräldrarnas överskott. Utifrån den summan bestämmer man hur mycket underhållsbidrag ena föräldern ska betala.

Barnet har rätt till en standard i likhet med den betalande förälderns. Om föräldern har en relativt hög standard kan barnet ha rätt till ett standardtillägg. Ju högre inkomst föräldrarna har desto högre kan standardtillägget bli.

Juristerna på Waldenberg Melin Juridik arbetar mycket med underhållsbidrag och hjälper dig gärna att göra en beräkning på hur mycket underhållsbidrag ditt barn har rätt till. Vi hjälper dig också att väcka talan i domstol om den bidragsskyldige föräldern inte fullgör sin underhållsplikt.

Borgenärskommitté i SAAB´s företagsrekonstruktion

Ledarna har idag, i händelse av fortsatt företagsrekonstruktion, begärt att en borgenärskommitté utses. Ledarna har begärt att få en egen representant i kommittén. Frågan om borgenärskommitté kommer att prövas vid borgenärssammanträdet den 31 oktober, om inte tingsrätten dessförinnan bestämmer att rekonstruktionen ska upphöra. Ledarnas begäran publiceras på tingsrättens hemsida.

Uppehållstillstånd när familjeanknytning upphört: Ska göra sannolikt att ha utsatts för våld eller allvarlig kränkning

En person vars familjeanknytning i Sverige upphört, och som gör sannolikt att han eller hon utsatts för våld eller annan allvarlig kränkning i relationen och också gör antagligt att detta är orsaken till att förhållandet tagit slut, kan trots den upphörda anknytningen beviljas fortsatt uppehållstillstånd visar en dom från Migrationsöverdomstolen.

Läkaren frias i det s.k. barnläkarmålet

Solna tingsrätt har idag friat den läkare som varit åtalad för dråp alternativt försök till dråp på ett spädbarn på Astrid Lindgrens sjukhus i Solna hösten 2008. Tingsrätten har inte funnit det bevisat att ett brott har begåtts. Tingsrätten har inte heller funnit det bevisat att läkaren skulle ha gjort något som inte varit medicinskt motiverat.

SAAB-rekonstruktören begär att rekonstruktionen ska upphöra

2011-10-21 Rekonstruktören Guy Lofalk har idag begärt att den inledda företagsrekonstruktionen för SAAB Automobile AB, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB ska upphöra. SAAB-bolagen kommer att ges tillfälle att yttra sig över rekonstruktörens begäran innan tingsrätten meddelar beslut. Rekonstruktörens begäran publiceras på tingsrättens hemsida.

Dom i "barnläkarmålet"

Dom i det s.k. barnläkarmålet, tingsrättens målnummer 1703-09, meddelas fredagen den 21 oktober klockan 11:00. Med anledning av domen håller Solna tingsrätt presskonferens klockan 11:30 samma dag.

Svenska lagar, praxis & regler!