Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

God fortsättning på 2010

Vi på Waldenberg Melin Juridik vill tacka alla våra kunder och samarbetspartners för det gångna året. 2009 har för Waldenberg Melin Juridik AB varit framgångsrikt; bland annat har vi fått många intressanta ärenden både från privatpersoner och företag, vi har anställt två nya duktiga jurister och utökat vårt tjänsteutbud. Vi har även erhållit ett komplett juridiskt bibliotek på grund av två större byråers sammanslagning.

Vi önskar Er alla en god fortsättning på 2010!

Ny medarbetare – Emelie Olsson

Waldenberg Melin Juridik välkomnar sin nya jurist Emelie Olsson. Emelie har läst vid Örebro Universitet och tog sin jur. kand. examen 2009. Hon har fördjupat sig inom straffrätt och påföljdslära samt inom familjerätt. Hon skrev sitt examensarbete inom familjerättens område. Emelie började arbeta hos Waldenberg Melin Juridik i december 2009. Innan dess fullgjorde hon sin arbetsplatsförlagda praktik på byrån och arbetade även hos Waldenberg Melin Juridik under sommaren 2009.

Beslut och utslag: Ö 2765-08

Tingsrätt har inte ansetts behörig att pröva talan om skadestånd som förs av svenska ägare till fastigheter i dåvarande Tyska Demokratiska Republiken mot svenska staten, när talan grundats på att staten genom en överenskommelse med Tyska Demokratiska Republiken till följd av fel eller försummelse har berövat fastighetsägarna deras rättighet att göra gällande förmögenhetsrättsliga anspråk på…

Avgörande: Ö 2765-08

Tingsrätt har inte ansetts behörig att pröva talan om skadestånd som förs av svenska ägare till fastigheter i dåvarande Tyska Demokratiska Republiken mot svenska staten, när talan grundats på att staten genom en överenskommelse med Tyska Demokratiska Republiken till följd av fel eller försummelse har berövat fastighetsägarna deras rättighet att göra gällande förmögenhetsrättsliga anspråk på…

Arbetsdomstolen och Arbetsdomstolens domar

Arbetsdomstolen är högsta instans i alla arbetsrättsliga tvister men kan i vissa fall även utgöra den enda instansen. Tingsrätten är alltid första instans i de fall där talan väckas av enskild arbetstagare, till exempel av någon som inte är med i ett fackförbund. I de fall där en organisation agerar som kärandepart och det rör sig om en kollektivavtalsreglerad arbetsplats skall talan däremot väckas direkt i Arbetsdomstolen.

Tanken bakom fördelningen av tvisterna mellan tingsrätterna och Arbetsdomstolen är att Arbetsdomstolen skall pröva mål som väcks av organisationer och som avser medbestämmandelagen, kollektivavtal eller kollektivavtalsreglerade förhållanden. En viktig orsak till detta är att sådana tvister som regel blir föremål för tvisteförhandlingar innan de kommer till domstol. Tvisterna genomgår således ett visst förfarande redan innan de når Arbetsdomstolen. Talan i övriga arbetstvister skall väckas i tingsrätt och blir på så vis garanterade ett flerinstansförfarande. Till skillnad från Högsta domstolen så överlämnas alla fall som överklagas till Arbetsdomstolen. Prövningstillstånd erfordras inte för att en arbetsrättslig tvist skall omprövas.

Det som skiljer Arbetsdomstolen från övriga domstolar är dess särpräglade sammansättning. Domstolens ledamöter kan delas in i tre kategorier: ämbetsmän, arbetsgivarledamöter och arbetstagarledamöter. Vid en rättegång består Arbetsdomstolen av sju ledamöter, en ordförande samt sex andra ledamöter som inte är anställda vid domstolen. I mål av enklare karaktär kan domstolen bestå av endast tre ledamöter. I det vanliga förfarandet med sjumannasammansättningen ingår två ledamöter som har utsetts av arbetsgivarsidan, två ledamöter som har utsetts av LO, TCO och SACO samt tre ledamöter som inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen.

Om du önskar hjälp med en tvist som rör ditt arbete är du välkommen att kontakta oss på Waldenberg Melin Juridik.

Du kan ladda ner konstandsfri information kring Arbetsdomstolens domar från Sveriges Domstolar.

NJA 2005 s. 252

Underlåtenhet att bevara verifikationer avseende varje enskilt köruppdrag i taxirörelse har stått i strid med bokföringslagen, men har inte ansetts medföra att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Åtal för bokföringsbrott har därför ogillats. Fortsätt läsa NJA 2005 s. 252

Förslag till nya adoptionsregler

Nya adoptionsregler Under sommaren överlämnade 2008 års adoptionsutredning sitt betänkande till regeringen. Bakgrunden till utredningen är att antalet adoptioner från andra länder ökar och att regelverket behövt ses över.

Utredningen föreslår ett flertal förändringar och nya adoptionsregler. Fokus vid en adoption skall vara barnets bästa och för att tydliggöra detta föreslås att man inför en bestämmelse i föräldrabalken som klargör detta. Vidare menar utredningen att man skall ge domstolarna ett bättre beslutsunderlag genom att förlägga adoptionsutredningen till tjänstemän istället för som idag till socialnämnden. Tjänstemännen skall göra en bedömning utifrån barnets bästa och lämna en rekommendation till domstolen. Barnet skall om möjligt få komma till tals under utredningen, vidare skall barnets biologiska föräldrar höras om så kan ske.

Idag kan endast gifta par adoptera gemensamt. Bland de nya adoptionsreglerna som föreslås så skall detta vara möjligt även för sambor. Sambor ska också kunna adoptera andra sambons barn genom så kallad styvbarnsadoption.

Det har förekommit diskussion kring ålderskraven när det gäller adoption. Utredningen föreslår att socialnämnden inte skall lämna medgivande till sökande som fyllt 43 år. Däremot skall den tid som medgivandet gäller utökas till tre år istället för som idag två år.

Utredningen föreslår i adoptionsreglerna begränsningar i möjligheterna till så kallad enskild adoption, alltså adoption utan att denna förmedlas av auktoriserad adoptionsorganisation. Enskild adoption skall endast vara möjligt om det finns släktskap mellan sökanden och barnet eller om det finns andra särskilda personliga förhållanden. Även i dessa fall ska en prövning ske om vad som är till barnets bästa.

Du kan läsa mer om de föreslagna adoptionsreglerna (SOU 2009:61) på regeringens hemsida.

Översyn av djurskyddet

Regeringen har tillsatt en utredare för att göra en översyn över djurskyddslagen. Landshövding Eva Eriksson skall göra en bred översyn av den nuvarande djurskyddslagstiftningen. Den nuvarande djurskyddslagen infördes 1988 och har sedan dess inte setts över i sin helhet. Regeringen menar att det idag finns en annan kunskap om djur och deras behov samt att dagens lagstiftning inte i tillräcklig utsträckning löser en del av de problem som finns. Bland annat nämner man problem med övergivna och förvilade djur och avel som leder till djurskyddsproblem. Man menar också att det finns anledning att granska om man kan finna vilka parametrar som är bättre än dagens för att mäta välbefinnandet hos olika djurslag.

Svenska lagar, praxis & regler!