Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Nytt mål i HD om ecstasy

HD-beslut: I tingsrätten dömdes en av flera tilltalade för bland annat grovt narkotikabrott till sex års fängelse efter att han befattat sig med nästan 5.000 tabletter ecstasy. Straffvärdet för narkotikabrottsligheten var fyra års fängelse. Hovrätten fastställde. Nu har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd.

Rättsområde: Narkotikabrott

Dom om rätt till avdrag för moms

EU-domstolen: En beskattningsbar person som förvärvar en anläggningstillgång och hänför den till rörelsens tillgångar har rätt att - under den beskattningsperiod då mervärdesskatten blir utkrävbar - dra av den ingående mervärdesskatt som belastar förvärvet av tillgången, även om tillgången inte omedelbart används i näringsverksamhet.

Rättsområde: EG-skatterätt

Fyra år för 97 kilo cannabisharts

HD-dom: Tingsrätten dömde en narkotikakurir till nio års fängelse för grovt narkotikabrott. Han hade bland annat transporterat 97 kilo cannabisharts. Högsta domstolen fastställer nu hovrättens domslut och dömer mannen till fyra års fängelse.

Rättsområde: Narkotikabrott

Dom i tvistemål: T 2052-10

Den som bidrar till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada har tillsammans med andra som har bidragit till skadan ett solidariskt ansvar för avhjälpande enligt miljöbalken. Detta har ansetts gälla också när åtgärderna vidtas för att den samlade belastningen på miljön ska minska. 

Beslut och utslag: Ö 5692-10

En domstol kan vid tillämpning av 10 kap. 20 a § rättegångsbalken underlåta att lämna över en ansökan endast om sökanden har något att invända mot detta eller om det finns något annat skäl mot att ansökan överlämnas. Bestämmelsen har ansetts analogiskt tillämplig vid ansökan om återställande av försutten tid.  

Klander mot skiljedom i arrendetvist ogillas

Hovrättsdom: Arrendatorn klandrade skiljedomen i arrendetvisten. Hovrätten, med presidenten i spetsen, finner inte förutsättningar för att upphäva domen. Frågan om korrekt delgivning av kallelse till laga syn skett anses inte kunna prövas inom ramen för klanderprocessen.

Rättsområde: Fastighetsrätt, Allmän processrätt

Brott mot arbetsmiljölagen skickas tillbaka till hovrätten

HD-dom: Underinstanserna ogillade åtalet om företagsbot. Det skulle strida mot legalitetsprincipen att döma till böter för underlåtenhet att upprätta arbetsmiljöplan eftersom straffbestämmelsen i arbetsmiljölagen inte gav utrymme för att straffa den som bröt mot föreskrifter meddelade av Arbetsskyddsstyrelsen. HD anser att straffbestämmelsen i arbetsmiljölagen kan tillämpas och skickar tillbaka målet till hovrätten.

Rättsområde: Allmän straffrätt, Övriga specialreglerade brott

Svenska lagar, praxis & regler!