Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Mark- och Miljööverdomstolen meddelar dom i mål rörande tillstånd till vindkraftsparker i Västernorrlands och Jämtlands län (mål nr M 824-11, 825-11 och 847-11)

Mark- och Miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i tre mål rörande tillstånd till uppförande och drift av gruppstationer för vindkraft i Björkhöjden-Björkvattnet, Ögonfägnaden och Bodhögarna i Sollefteå, Ragunda och Strömsunds kommuner i områden som är av betydelse både för vindkraft och för rennäringen.

Finansinspektionens beslut inhiberas inte av förvaltningsrätten

Finansinspektionen har den 9 november 2011 beslutat att återkalla E.N. Sak Försäkring i Europa AB:s (bolaget) tillstånd att driva försäkringsrörelse och förbjudit bolaget att förfoga över sina tillgångar. Finansinspektionens beslut gällde omedelbart. Bolaget har yrkat att förvaltningsrätten ska förordna att beslutet från Finansinspektionen tills vidare inte ska verkställas (inhibition)….

Åtal väckt i det s.k. fotbollsmålet

Åtal i mål B 2781-10 har i dag väckts i Södertälje tingsrätt mot 17 personer rörande bl.a. dubbelmordet den 1 juli 2010 i klubblokalen Oasen i Södertälje då en spelare ur Assyriska fotbollslaget samt dennes bror mördades. Åtalet avser även ett mord som ägde rum i samma klubblokal den 23 december 2009.

Brottmål:

Har det med hänsyn till gärningsbeskrivningens utformning, utgjort en förutsättning för bifall till åtalet att det kunnat utredas att den tilltalade fått insiderinformation från en viss bestämd person. Även fråga om den aktuella informationen har varit offentliggjord. (B 380-11)

Domstolar i norr arbetar vidare för bättre bemötande

Domstolarna i Norrbotten och Västerbotten har under året intervjuat flera hundra personer som har deltagit i förhandlingar vid domstolarna som parter eller vittnen. Målet har varit att ta reda på hur de intervjuade upplever att de blev bemötta på domstolen. Nu arbetar domstolarna vidare med konkreta insatser för att förbättra bemötandet. Vid ett gemensamt möte i Skellefteå som avslutats idag ha…

SAAB-BOLAGEN HAR INTE YTTRAT SIG ÖVER REKONSTRUKTÖRENS BEGÄRAN OM REKONSTRUKTIONENS UPPHÖRANDE

SAAB-BOLAGEN HAR INTE YTTRAT SIG ÖVER REKONSTRUKTÖRENS BEGÄRAN OM REKONSTRUKTIONENS UPPHÖRANDE Fristen för SAAB-bolagen att yttra sig över rekonstruktörens begäran om rekonstruktionens upphörande gick ut idag kl 13.00. SAAB hade då inte inkommit med något yttrande. SAAB-bolagen begärde muntligen strax därefter ytterligare anstånd med yttrandet. Tingsrätten lämnade det beskedet att handläggninge…

Underhållsbidrag – hur mycket?

Underhållsbidrag, hur mycket? Utgångspunkten för beräkning av hur mycket underhållsbidrag som krävs är barnets ålder. Man gör sedan ett tillägg för vad man kallar särskilda kostnader, till exempel om barnet har behov av glasögon, mediciner eller liknande. Från detta drar man av bland annat det barnbidrag som barnet får. Man fastställer på så sätt barnets behov, vilket används för att beräkna hur mycket underhållsbidrag som krävs.

Den summa som man finner att barnet har behov av skall fördelas mellan föräldrarna i enlighet med deras ekonomiska förmåga. Denna baserar sig på föräldranas inkomster med avdrag för bland annat boendekostnader och egna levnadskostnader. Man får då fram ett överskott för vardera förälder. Därefter fördelar man barnet behov utifrån föräldrarnas överskott. Utifrån den summan bestämmer man hur mycket underhållsbidrag ena föräldern ska betala.

Barnet har rätt till en standard i likhet med den betalande förälderns. Om föräldern har en relativt hög standard kan barnet ha rätt till ett standardtillägg. Ju högre inkomst föräldrarna har desto högre kan standardtillägget bli.

Juristerna på Waldenberg Melin Juridik arbetar mycket med underhållsbidrag och hjälper dig gärna att göra en beräkning på hur mycket underhållsbidrag ditt barn har rätt till. Vi hjälper dig också att väcka talan i domstol om den bidragsskyldige föräldern inte fullgör sin underhållsplikt.

Svenska lagar, praxis & regler!