Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

23-åringen döms för mord på Elin Krantz

Göteborgs tingsrätt har i dag dömt den 23-årige man som stått åtalad för mord och grov våldtäkt på 27-åriga Elin Krantz för mord till fängelse i 16 år. Tingsrätten utvisar mannen ur Sverige. Utvisningsbeslutet är inte tidbegränsat. Mannen dömts att betala 75 000 kr i skadestånd för psykiskt lidande till var och en av Elin Krantz familjemedlemmar. Mannen ska fortfarande vara häktad.

Tony Byströms ansökan om tidsbestämning av livstidsstraffet lämnas utan bifall

Tony Byström är dömd för att tillsammans med andra ha begått ett bankrån i Kisa, försök till mord på polisinspektören Kenneth Eklund samt mord på polismännen Olov Borén och Robert Karlström i Malexander den 28 maj 1999. Göta hovrätt dömde Tony Byström till fängelse på livstid för denna brottslighet. Tony Byström har nu begärt att tingsrätten ska omvandla hans livstidsstraff till ett tidsbestämt…

Arvsordning

Ärvdabalken stadgar en viss arvsordning genom att dela in arvingar i arvsklasser. När en arvsklass är uttömd, träder nästa arvsklass i arvsordningen in.

Första arvsklassen i arvsordningen är bröstarvingar, det vill säga den avlidens barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare.

Andra arvsklassen, som alltså träder in om det inte finns bröstarvingar omfattar den avlidnes föräldrar och syskon, både helsyskon och halvsyskon.

Tredje arvsklassen i arvsordningen, vilken träder in när det varken finns arvingar i första eller andra arvsklassen, omfattar föräldrars syskon. Finns det inte heller några syskon till den avlidens föräldrar, träder inte föräldrars syskonbarn, det vill säga kusiner in. Kusiner ärver alltså inte den avlidne och ingår inte i arvsordningen.

För det fall det inte finns några arvingar alls tillfaller den avlidnes kvarlåtenskap istället allmänna arvsfonden.

Om en avliden person efterlämnar make eller maka ärver denne före gemensamma bröstarvingar. För det fall den avlidne efterlämnar bröstarvingar som inte är barn till efterlevande make eller maka ärver dessa barn, s.k. särkullbarn. Efterlevande make eller maka ärver i dessa fall inte alls om inte makarna har ett testamente.

Sambor ärver inte varandra, det krävs testamente för att sambor ska ärva den avlidna sambons kvarlåtenskap.

Man kan alltid upprätta ett testamente för att själv råda över sin kvarlåtenskap, så sätt kan arvsklassernas funktion och därmed den lagstadgade arvsordningen slås ut. En person som helt saknar arvingar kan upprätta ett testamente till någon person, fond eller stiftelse, för att på så vis rikta sitt arv istället för att kvarlåtenskapen tillfaller allmänna arvsfonden.

För hjälp och rådgivning rörande arvsordning är ni välkomna att kontakta oss på Waldenberg Melin Juridik.

Långa fängelsestraff i stort Eko-mål

I ett stort ekomål dömer Värmlands tingsrätt idag flera personer till långa fängelsestraff.  Målet rör främst byggbranschen. Svarta löner har betalats ut i stor omfattning med hjälp av falska fakturor. En 62-åring har varit företrädare för flera av bolagen. Han döms nu till fem års fängelse. Åtalet bygger delvis på uppgifter från hemlig teleavlyssning.

Mål om internetbedrägerier med hjälp av kapade identiteter avgjort

Civilekonom och högskoleingenjör döms till fängelse i 4 år för grova bedrägerier och till att betala skadestånd med nära 4 miljoner kr. En nu 23-årig kvinna döms till fängelse i ett och ett halvt år trots att hon var endast 19 och 20 år gammal när brotten begicks. Hennes pappa får för sitt deltagande i verksamheten ett lika långt straff.

En 35-årig man döms för flera fall av grov våldtäkt mot barn m.m.

Södertörns tingsrätt har idag dömt en 35-årig man från södra Stockholmsområdet för grov våldtäkt mot barn, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande. Brotten har begåtts mot 13 olika flickor, varav fyra är okända. De kända flickorna var vid övergreppen sju till tio år gamla. Tingsrätten har i domen beslutat att mannen ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med…

Formkrav vid fastighetsköp

Formkrav fastighetsköp. Vid fastighetsköp gället många formkrav. Vid ett fastighetsköp finns det ett antal formkrav som måste vara uppfyllda för att köpet ska vara giltigt. Fastighetsköpet skall genomföras genom att man upprättar en skriftlig handling som undertecknas av säljaren och köparen. Av handlingen skall framgå köpeskilling för aktuell fastighet. En överlåtelseförklaring är också ett formkrav, det vill säga att det av köpehandlingen framgår att säljaren överlåter fastigheten till köparen. Om dessa formkrav ej är uppfyllda är ett fastighetsköp ogiltigt.

Ett fastighetsköp får ej göras beroende av villkor under mer än två år. Om man i köpeavtalet avtalar om villkor som sträcker sig över längre tid än två år är fastighetsköpet också ogiltigt.

Om säljaren och köparen kommer överens om annan köpeskilling än den som anges i aktuell köpehandling, är den överenskommelsen ogiltig. Den köpeskilling som gäller är istället den som står i köpehandlingen.

Det är vanligt att man även upprättar ett köpebrev. I själva köpehandlingen, köpeavtalet, anges ofta att köpebrev skall upprättas. Har man tagit in en sådan formulering anses fastighetsförvärvets fullbordan gjorts beroende av att köpeskillingen erlägges. Säljaren kan då häva köpet om köparen inte betalar i tid. Köpebrevet skrivs alltså först när köpeskillingen är betald. Ett köpebrev är dock inte något för ett fastighetsköp.

Våra jurister kan hjälpa dig att upprätta köpehandlingar som uppfyller formkrav vid fastighetsköp.

Malmö tingsrätt har fastställt att Vellinge kommun är skadeståndsskyldig för felaktiga särskoleplaceringar

Malmö tingsrätt har den 10 maj 2011 meddelat dom i ett ärende som har uppmärksammats i bl.a. SVT:s Uppdrag granskning. Vellinge kommun beslutade i januari 2000 att ta emot två tvillingbröder i särskola. Besluten godkändes av brödernas föräldrar. Till grund för besluten låg enbart dyslexiutredningar och muntliga uppgifter från brödernas lärare under flera år. Även efter det att bröderna under år…

13-årig flicka anlade storbrand – kommun skadeståndsskyldig

Den 3 december 2002 anlade en 13-årig flicka brand i affären Hemköp i Landskrona. Den byggnad i vilken affären och varuhuset Åhléns var inrymda blev i det närmaste totalförstörd. Flickan var föremål för vård enligt lagen om vård av unga och hade tillfälligt placerats i föräldrahemmet. Lunds tingsrätt ansåg att Landskrona kommun varit försumlig vid placeringen av flickan och förpliktade kommunen…

Luleå tingsrätt och Förvaltningsrätten i Luleå intervjuar bland andra parter och vittnen om bemötande

Luleå tingsrätt och Förvaltningsrätten i Luleå kommer under tiden 3 – 27 maj att genomföra intervjuer med dem som varit med om rättegångar i Luleå och på tingsstället i Piteå. Medarbetare hos domstolarna kommer att fråga dem som deltagit i en rättegång, till exempel parter och vittnen, om hur de uppfattat bemötandet hos domstolarna.

Nacka tingsrätt har ogillat anspråk på ersättning för privatimporterade alkoholdrycker som Tullverket tagit i beslag i strid mot EU-rätten

Nacka tingsrätt har den 29 april 2011 meddelat dom i ett mål som har handlagts enligt lagen om grupprättegång. Gruppmedlemmarna begärde i rättegången ersättning av staten i allt väsentligt för sådana alko­holdrycker som de gjorde gällande var förstörda. Gruppen vill i första hand ha värdersättning (restitution av drycker­nas värde) och i andra hand skade­stånd. Det rör sig om belopp mellan 177 …

Svenska lagar, praxis & regler!