Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Bygga bastu

Ska ni bygga bastu? Vad ska man tänka på?

Bygga hus?

Ska ni bygga hus? Vad ska man tänka på?

Vänta barn – bli med barn – skaffa barn?

Väntar ni barn eller funderar ni på att bli med barn?

Undrar ni vilka lagar och regler som gäller?

Vad gäller när man reser med barn?

Bodelning

Ska ni separera och genomföra en bodelning? Vill ni genomföra en bodelning av andra skäl? Undrar ni vad som gäller och behöver ni ett bodelningsavtal?

Här kommer vi att gå igenom dem olika formerna av bodelning för:

Sambor – Sambo bodelning

Gifta – Äktenskap bodelning

Under äktenskap – Bodelning under äktenskap

Partnerskap – Registrerat partnerskap bodelning

Dödsfall – Bodelning dödsfall

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord – ska ni skriva ett äktenskapsförordsavtal – här kommer vi att gå igenom vad ett äktenskapsord är och hur man upprättar ett äktenskapsförord.

Traktamente

Vad är traktamenten? Arbetstagare skall vid tjänsteresor erhålla traktamente från sin arbetsgivare. Utgifter för logi, ökade utgifter för måltider samt diverse småutgifter som innebär ökade levnadskostnader skall täckas av traktamentet.

Skatteverket har regler för traktamente. Kort kan sägas att för att traktamentet skall vara skattefritt måste bland annat utgifterna överstiga ett visst belopp, omfatta minst en övernattning och den anställde måste resa till en plats som ligger mer än 50 kilometer från hans eller hennes vanliga arbetsplats och mer än 50 kilometer från bostaden.

Om Du har frågor kring traktamente, inte får ut rätt traktamente eller är osäker på om Du erhåller för lite i ersättning för Dina ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresa är Du välkommen att kontakta oss så hjälper vi Dig.

RÅ 2009 ref. 34

Omvandling av preferensaktier till stamaktier har inte ansetts utgöra avyttring av preferensaktierna när styrelsens beslut om omvandling följde av en bestämmelse i bolagsordningen.  Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2009 ref. 34

RÅ 2009 ref. 31

Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig på ett förfarande med upprepade interna överlåtelser av aktier.
Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2009 ref. 31

Fåmansföretag

Det finns två sätt att bedöma om ett aktiebolag räknas som ett fåmansföretag. Det ena utgår från antalet ägare i företaget ( huvudregeln ) medan den andra är oberoende av antalet delägare ( specialregel ).

Även utländska juridiska personer som är jämförliga med svenska aktiebolag kan vara fåmansföretag.

Huvudregel
Med fåmansföretag avses aktiebolag där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Vid bedömningen av hur många personer som äger del i företaget ska personer som ingår i samma krets av närstående anses som en person.
I den s.k. närståendekretsen ingår följande personer :

far- och morföräldrar, föräldrar, make, barn och barns make, syskon, syskons make och barn.

Med barn menas även styvbarn och fosterbarn. Med makar jämställs även personer som ingått registrerat partnerskap. Vidare jämställs med makar även de som är sammanboende och som har eller har haft gemensamt barn eller tidigare varit gifta. Eftersom en krets av närstående räknas som en person kan den faktiska ägarkretsen i ett fåmansföretag i praktiken vara mycket stor.

Specialregel ( oberoende av antal delägare )
Med fåmansföretag avses även företag där näringsverksamheten är uppdelad på olika verksamheter som är oberoende av varandra. Det krävs då att en person genom sitt aktieinnehav, avtal eller på liknande sätt har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhetsgren och självständigt kan förfoga över dess resultat.

Sälja bolaget med låg skatt

Hur ska man gå tillväga för att sälja sitt företag till en så låg skatt så möjligt. Det finns olika tillvägagångssätt för att minimera skatten:

– 20 procent skatt – om hela försäljningssumman ryms inom det så kallade gränsbeloppet så en utdelning ske till 20 procents skatt.

– Om försäljningssumman inte ryms inom gränsbeloppet kan företaget först säljas till ett eget holdingbolag (trädabolag/karensbolag) för ett pris motsvarande gränsbeloppet plus eget anskaffningsvärde.

Bolaget säljs därefter skattefritt externt av holdingbolaget. Gränsbeloppet kan då direkt tas ut till 20 procent skatt.

Överskjutande del av vinsten behålls i trädabolaget i fem hela kalenderår. Därefter kan den delen tas ut till 25 procent skatt om ägaren under denna tid varit passiv i detta bolag.

Gåvobrev

Gåvobrev – behöver du skriva ett gåvobrev för ge bort något av större värde såsom bostadsrätt, fastighet eller bil? Här kommer du att få ett exempel på vad ett gåvobrev ska innehålla – vi kommer att gå igenom dem väsentliga punkterna i ett gåvobrev för att ge bort en bostadsrätt, en fastighet eller en bil. Du kommer även inom kort att kunna ladda ner en mall för att kunna skriva ett gåvobrev för att ge bort en bostadsrätt, en fastighet eller en bil.

Gåvobrev fastighet (mellan makar)

Svenska lagar, praxis & regler!