Skattemål: Mål nr 4838-10

Skattemål: Mål nr 4838-10! Ett helt familjeägt aktiebolag överlåter till bokfört värde aktier i ett dotterbolag till ett nybildat aktiebolag som ägs av familjemedlemmarna och till viss del av verkställande direktören i dotterbolaget. Fråga om det av bestämmelsen i 23 kap. 11 § första stycket 2 inkomstskattelagen följer att denne inte ska beskattas i inkomstslaget tjänst med anledning av överlåtelsen. Förhandsbesked… Fortsätt läsa Skattemål: Mål nr 4838-10

Socialförsäkringsmål: Mål nr 1031-09

Socialförsäkringsmål: Mål nr 1031-09! En försäkrad har enligt kollektivtavtal möjlighet att få sin arbetstid förkortad men ändå få en lön som grundas på en ordinarie arbetstid om 40 timmar per vecka. I ett mål om sjukpenning har ansetts att underlag saknas för att anta att den försäkrades arbetstid som frisk skulle ha varit annan än 40 timmar. Fortsätt läsa Socialförsäkringsmål: Mål nr 1031-09

Skattemål: Mål nr 1817-09, 2104-09 och 2106-09

Skattemål: Mål nr 1817-09, 2104-09 och 2106-09! Ansökan om resning i Kammarrätts domar avseende beskattning enligt kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och inkomstskattelagen (1999:1229), samt avvisning av överklagande såsom för sent inkommet. Fortsätt läsa Skattemål: Mål nr 1817-09, 2104-09 och 2106-09

Socialförsäkringsmål: 1222-10

Socialförsäkringsmål: 1222-10! Havandeskapspenning (graviditetspenning) har efter en bedömning av förhållanden i varje enskilt fall beviljats en kvinna som distribuerar blommor till detaljhandlare och i vars arbete det ingår tunga och besvärliga lyft, mycket gående och stående, arbete i trånga utrymmen och ensidig belastning. Fortsätt läsa Socialförsäkringsmål: 1222-10

Svenska lagar, praxis & regler!