Beslut och utslag: Ö 1400-10

Beslut och utslag: Ö 1400-10! En fastighetsägare anmälde uppsägning av tre tomträttsavtal efter utgången av den tid som anges i 13 kap. 15 § jordabalken varefter inskrivningsmyndigheten antecknade uppsägningarna i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Av bestämmelsens ordalydelse följer att uppsägningarna då var ogiltiga. Anteckningarna innebär inte att uppsägningarna blev giltiga eller att de frister för talans väckande so… Fortsätt läsa Beslut och utslag: Ö 1400-10

Beslut och utslag: Ö 170-10

Beslut och utslag: Ö 170-10! En främmande stat har inte ansetts kunna åberopa immunitet mot verkställighet av en dom i fast egendom tillhörande den staten, eftersom fastigheten inte till betydande del användes för statens officiella verksamhet och ändamålet med innehavet inte heller i övrigt varit av tillräckligt kvalificerad natur för att freda fastigheten mot utmätning. Fortsätt läsa Beslut och utslag: Ö 170-10

Förlikningsavtalet innehöll ingen överlåtelseförklaring

Förlikningsavtalet innehöll ingen överlåtelseförklaring! Hovrättsdom: Kvinnan har med befriande verkan kunnat betala till den ursprunglige borgenären även om fordringen hade överlåtits före förlikningsavtalet. Det avtalet anvisade visserligen en annan betalningsmottagare men varken dessa uppgifter eller innehållet i övrigt kan anses innefatta en överlåtelseförklaring.

Rättsområde: Avtalsrätt, Fordringsrätt Fortsätt läsa Förlikningsavtalet innehöll ingen överlåtelseförklaring

Kommuner får hänvisa till referensprodukter i upphandling

Kommuner får hänvisa till referensprodukter i upphandling! Kammarrättsdom: Kommunerna har inte brutit mot LOU genom att hänvisa till referensprodukter. Istället för att göra om upphandlingen ska det prövas om kommunerna haft fog för att förkasta bolagets anbud på den grunden att bolaget inte offererat likvärdiga produkter på tillräckligt många positioner. Målet återförvisas till förvaltningsrätten.

Rättsområde: Offentlig upphandling Fortsätt läsa Kommuner får hänvisa till referensprodukter i upphandling

Avtalad prisdiskussion medför inte otillåten direktupphandling

Avtalad prisdiskussion medför inte otillåten direktupphandling! Kammarrättsdom: Direktupphandlingen av rättsinformation var inte otillåten. Ersättningen var strax under beloppsgränsen och den prisdiskussion som avtalats anses inte kunna leda till en höjning av priserna.

Rättsområde: Offentlig upphandling Fortsätt läsa Avtalad prisdiskussion medför inte otillåten direktupphandling

Den svenska EKMR-skadeståndsrätten (II) – europeiseringens diskurspåverkan och de ökade kraven på EKMR-argumentationens konkreta relevans

Den svenska EKMR-skadeståndsrätten (II) – europeiseringens diskurspåverkan och de ökade kraven på EKMR-argumentationens konkreta relevans! av professor Håkan Andersson

Rättsområde: Skadeståndsrätt Fortsätt läsa Den svenska EKMR-skadeståndsrätten (II) – europeiseringens diskurspåverkan och de ökade kraven på EKMR-argumentationens konkreta relevans

Miljonskadestånd för oaktsamt styrelsebeslut

Miljonskadestånd för oaktsamt styrelsebeslut! Hovrättsdom: Den nya majoritetsägaren ansåg Safe Net värt så pass mycket att man satsade nio miljoner, men sedan fördes Safe Nets internationella patentansökningar över till det egna bolaget. Aktierna i Safe Net blev därmed värdelösa. Tingsrätten underkände PWC:s värdering och ogillade minoritetsägarnas skadeståndstalan. Men hovrätten bifaller käromålet. Safe Net hade ett värde innan överlåtelsebeslutet.

Rättsområde: Skadeståndsrätt Fortsätt läsa Miljonskadestånd för oaktsamt styrelsebeslut

Expertskatt för anställda med nyckelpositioner

Expertskatt för anställda med nyckelpositioner! Förvaltningsrättsdom: Två av fem anställda har nyckelpositioner i företaget och därmed rätt till skattelättnader. Förvaltningsrätten resonerar kring uttrycket ”hela företaget” samt kompetenskrav och kompetensbedömning.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt Fortsätt läsa Expertskatt för anställda med nyckelpositioner

Svenska lagar, praxis & regler!