Vad gör Brottsoffermyndigheten?

Brottsoffermyndigheten har ett rikstäckande ansvar för tre områden; brottskadeersättning, Brottsofferfonden och Kunskapscentrum.

Brottsskadeersättning kan Du erhålla om Du drabbats av en personskada. Denna ekonomiska kompensation betalas ut av Brottsoffermyndigheten. Du kan endast erhålla brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten om den som har begått brottet ej kan ersätta Dig för den uppkomna skadan. Vidare är det en förutsättning för utbetalning att Du som skadad ej innehar en försäkring som täcker skadan i sin helhet. Rätt till ersättning för personskada kan finnas även om brottslingen är okänd. Även barn som bevittnat våld mot en närstående har, sedan 15 november 2006, rätt till en särskild form av brottsskadeersättning.

Brottsofferfonden är en fond vars medel delas ut till olika former av brottsofferinriktad verksamhet så som forskning samt ideella och offentliga verksamheter. Fonden erhåller sina medel genom att varje dömd person skall betala 500 kronor till denna om det begångna brottet kan straffas med fängelse. Brottsofferfonden tar även emot gåvor och donationer och delar årligen ut 30 miljoner kronor.

Vidare har Brottsoffermyndigheten som sin uppgift att fungera som ett kunskapscentrum då myndigheten skall samla och sprida information om till exempel forskningsresultat och brottsoffers rättigheter. Informationsmaterial delas ut till både ideella organisationer och offentliga verksamheter. Kunskapscentrum håller också i utbildningar och anordnar seminarier för att sprida forskningsresultat om brottsofferarbete.

Att vittna i domstol

Att vittna i domstol är en samhällsplikt Närmare 100 000 människor vittnar i Sverige varje år. Vittnar gör Du för att samhället skall fungera samt för att hjälpa domstolen att döma rätt.

Det är inte krångligt att vittna; berätta bara för domstolen vad Du vet. Som vittne kan man känna ett obehag över att vittna i domstol. Obehaget brukar oftast gå över under förhöret då det inte är så obehagligt att vittna som många kanske tror. Om Du är rädd för någon, eller av annan orsak har svårt att vittna när en viss person är närvarande, kan Du i god tid innan förhandlingen kontakta domstolen. Om domstolen finner det nödvändigt kan den bestämma att den person som Du är rädd för inte skall närvara under förhöret.

Att vittna är en samhällsplikt; det är därför viktigt att Du är i god tid till domstolen. Om Du inte kommer för att vittna kan förhandlingen komma att ställas in, Du kan bli skyldig att betala vite och riskerar att bli hämtad av polis. I vissa fall kan Du även bli ersättningsskyldig gentemot de andra som infunnit sig i domstol. Vid sjukdom är det viktigt att Du kontaktar domstolen i god tid.

Barn som misstänks för brott

Fingeravtryck är en typ av tvångsmedel som kan användas Den 10 december 2008 överlämnade utredaren Nils Rekke betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) till justitieminister Beatrice Ask.

Dagens lagstiftning säger att en utredning rörande brott där det misstänks att ett barn under 15 år har begått brottet kan genomföras om utredningen förväntas ha betydelse för socialtjänstens insatser för den unge. Barnbrottsutredningen menar att detta även i fortsättningen bör vara det primära syftet men att det kan finnas anledning att låta fler brott begångna av barn under 15 år bli föremål för utredning. Anledningen till detta menar utredaren bland annat är att man har större möjligheter att sätta in rätt åtgärder för dessa barn om problemen uppmärksammas tidigt.

I betänkandet föreslås att brottsutredning skall vara en huvudregel om ett barn misstänks ha begått ett brott som har ett minimistraff om ett års fängelse. Man vill samtidigt stärka den unges rättssäkerhet genom att utvidga möjligheterna att förordna ett juridiskt biträde. Vidare har man i utredningen tagit upp frågan om att socialtjänsten skall kunna ha medarbetare regelbundet stationerade hos polisen för att i större utsträckning kunna medverka vid förhör. Genom en sådan stationering skulle man även kunna få positiva effekter på andra plan, som till exempel att kännedomen om barn- och ungdomsbrottslighet ökar.

Utredningen har vidare tagit upp frågan om tvångsmedel i form av kroppsbesiktning, till exempel DNA-test. Det föreslås att denna typ av tvångsmedel skall kunna användas om den unge misstänks för ett brott för vilket är föreskrivet ett minimistraff om ett års fängelse. Drogtest skall kunna tas om den unge misstänks olovligen ha brukat narkotika, dock skall man endast få genomföra dessa test om det anses av synnerlig vikt för socialtjänstens bedömning av nödvändiga insatser.

På regeringskansliets sida för pressmeddelanden kan du finna ytterligare information om betänkandet.

Domstolsärenden

I domstol handläggs framförallt fyra typer av ärenden; brottmål, tvistemål, konkurser och domstolsärenden. Ett domstolsärende skiljer sig något från tvistemål och brottmål i fråga om handläggningen varför denna typ av ärende kort beskrivs nedan.

Domstolsärenden kan handla om många olika frågor, allt från förvaltare och god man till bodelningsförrättare och försäljning av samägd egendom. Ett domstolsärende initieras genom en ansökan som skickas in till domstolen, dock inte en stämningsansökan. Domstolsärenden avgörs oftast på handlingarna, det vill säga att man inte har någon förhandling där parter och domstol träffas. En part i ett domstolsärende kan ansöka om att tingsrätten skall ha en muntlig förhandling, ett sammanträde, och domstolen fattar då ett beslut om huruvida man anser det vara behövligt med sammanträde eller ej. Ett sammanträde i ett domstolsärende skiljer sig något från en huvudförhandling i tvistmål. Parter och domstol är något friare i fråga om upptagandet av uppgifter och man använder sig inte av edsbundna vittnen i samma utsträckning som i tvistemål. Efter ett sammanträde har domstolen möjlighet att fortsätta skriftväxlingen mellan parterna om man så önskar, något man ej kan göra efter en huvudförhandling i tvistemål. Ett domstolsärende avgörs genom ett beslut, inte en dom. Beslut i domstolärenden kan man överklaga till Hovrätten där det i många fall krävs prövningstillstånd.

Gåva av fastighet

Det finns mycket att tänka på när man ska ge någon en fastighet i gåva När man har för avsikt att ge en fastighet i gåva till någon är det viktigt att göra detta på rätt sätt. Lämpligen upprättar man ett gåvobrev. Gåvobrevet kan sedan ligga till grund för en ansökan om lagfart för gåvotagaren. När man upprättar ett gåvobrev finns det ett antal saker att tänka på, vissa endast tillämpliga vid gåva av fastighet, vissa generella för alla typer av gåvor.

En mycket vanlig formulering i ett gåvobrev är att man reglerar att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom. På så sätt skyddas egendomen om gåvotagaren skulle skilja sig. Vidare är det vanligt att man funderar över om gåvan ska utgöra förskott på arv eller ej.

Om man ger en gåva till ett av två barn och inte reglerar något om arvsförskott kommer gåvan vid arvsskiftet ses som förskott. Har man för avsikt att skänka till exempel en fastighet och vill att arvet vid ett senare tillfälle ska delas lika är det viktigt att man klargör detta. För det fall att alla i syskonskaran får lika del i fastigheten har detta mindre betydelse vid gåvotillfället. Många förbehåller sig rätten att få nyttja fastigheten efter att de skänkt bort den till exempelvis barnen. På så sätt kan man fortsätta besöka sin sommarstuga eller sitt torp, eller bo kvar i sin bostad även om gåvotagaren äger denna.

Arvs- och gåvoskatten är numera borttagen varför man inte behöver överväga de skattemässiga konsekvenserna i lika stor utsträckning idag som för några år sedan. När det gäller gåva av fastighet måste man dock ha i åtanke att gåvotagaren kommer vara den som efter gåvotillfället betalar fastighetsskatten. Det är också viktigt att ha i åtanke sådant som fastighetsförsäkring och liknande när man skänker bort eller tar emot en fastighet.

Ett vanligt gåvobrev behöver inte registreras för att vara giltigt, sker gåvan mellan makar skall dock registrering ske vid tingsrätten.

Vi på Waldenberg Melin Juridik hjälper dig gärna att upprätta ditt gåvobrev och i de flesta fall kan vi erbjuda ett fast pris. För den som önskar bistår vi även med ansökan om lagfart.

Dom i brottmål: B 3064-08

Svensk domstol har ansetts behörig att utan åtalsförordnande döma över i Sverige bedriven internetbaserad läkemedelshandel och medhjälp därtill även i de delar som i brottet ingående gärningar företagits utom riket. Läkemedelshandeln har ansetts utgöra brott enligt svensk lag trots att den har riktats mot enbart konsumenter utom Sverige.

Avgörande: B 3064-08

Svensk domstol har ansetts behörig att utan åtalsförordnande döma över i Sverige bedriven internetbaserad läkemedelshandel och medhjälp därtill även i de delar som i brottet ingående gärningar företagits utom riket. Läkemedelshandeln har ansetts utgöra brott enligt svensk lag trots att den har riktats mot enbart konsumenter utom Sverige.

Tredskodom? Vad är det?

Domarklubba från rättegång I vissa mål har tingsrätten möjlighet att utfärda en så kallad tredskodom. Detta är en dom som innebär att målet inte prövas i sak utan att man dömer till den ena partens fördel på grund av andra omständigheter. Sådana omständigheter kan vara att den andra parten inte svarat på en ansökan om stämning eller inte infunnit sig till en förhandling. För att tingsrätten skall kunna utfärda tredskodom krävs att man med säkerhet vet att berörd part har delgivits ansökan om stämning eller kallelse till förhandlingen. Dessutom skall den part som genom domen vinner målet har yrkat på tredskodom.

För det fall en tredskodom utfärdats har förlorande part möjlighet att begära återvinning av domen inom en månad. Målet tas då upp igen. Om återvinning inte begärs vinner tredskodomen laga kraft. Har du fått en tredskodom och behöver hjälp med att ansöka om återvinning, kontakta oss.

Tredskodom får endast utfärdas i mål där förlikning är tillåten. Man kan således inte utfärda tredskodom i till exempel mål om vårdnad om barn eller barns boende.

Stalkingskydd för hotade och förföljda

Stalkingutredningens nya förslag för hotade och förföljda Stalkningsutredningen föreslog den 7 oktober i år att personer som utsatts för förföljelse, hot eller trakasserier skall få ett förstärkt skydd. Bland annat föreslår man att så kallad stalking skall införas så som ett brott; olaga förföljelse. Idag finns ingen övergripande lagstiftning mot just stalking, utan domstolarna bedömer var och en av handlingarna för sig. Förslaget innebär en möjlighet att beakta samtliga gärningar som begåtts inom ramen för en systematisk förföljelse och skapa en helhetsbild. Den som gör sig skyldig till detta brott kan dömas till fängelse i högst två år. För grova fall föreslås straffet vara fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

Man föreslår också att den nuvarande lagen om besöksförbud ersätts av en lag om kontaktförbud. Lagen skall ge möjligheter till elektronisk övervakning av förbudspersonen och polisen ska på så sätt kunna varna den utsatte samt ingripa vid en överträdelse.

Stalkingutredningen konstaterar att nästan 200 000 personer har drabbats av stalkning, d.v.s. en form av systematisk förföljelse det senaste året. Ungefär 15 000 personer tvingas varje år flytta efter att de har utsatts för stalkning. Behovet av en reglering är således stort. Du kan läsa mer om stalkingutredningen på regeringens hemsida.

Förenklad delgivning

Postlåda för delgivning Svenska domstolar använder i vissa fall så kallad förenklad delgivning när de sänder handlingar till parter i mål och ärenden. Förenklad delgivning fungerar på så sätt att den aktuella handlingen skickas med vanlig post den ena dagen och tidigast dagen efter skickas ett meddelande om att den aktuella handlingen sänts. Handlingarna skickas till personens senast kända adress. För att få använda förenklad delgivning krävs att personen delgivits information om att så kommer att ske vilket vanligtvis sker genom att man medsänder information i det första brevet från domstolen. Inledande brev från domstolar delges i princip alltid på vanligt sätt, alltså med bevis om delgivning. På så sätt kan också domstolen veta att informationen om förenklad delgivning kommit fram.

Har ett mål påbörjats hos till exempel kronofogden eller polisen kan dessa myndigheter ha upplyst om att förenklad delgivning kan komma att användas i fortsättningen. Med stöd av ett sådant meddelande kan domstolen få sända även det första brevet med förenklad delgivning.

När domstolen har avsänt båda de handlingar som krävs enligt reglerna om förenklad delgivning anses man delgiven när två veckor förflutit från det att meddelandet skickades med post. Då domstolar och myndigheter använder senast kända adress för denna typ av delgivning är det viktigt att man meddelar adressändringar om man har pågående mål till exempel i en tingsrätt.

Om du får ett meddelande om att du tillsänts en handling enligt reglerna om förenklad delgivning men ej erhållit någon handling skall du ta kontakt med berörd domstol.

Förslag till ändring av vårdnadshavares befogenheter

Nya möjligheter för vårdnadshavare Regeringens utredare, hovrättslagmannen Göran Ewerlöf, föreslog i ett betänkande av den 25 juli 2008 att en av barnets vårdnadshavare i framtiden ska kunna ges rätt att på egen hand fatta beslut i vissa angelägenheter som rör barnet utan att denne är ensam vårdnadshavare.

Dagens lagstiftning förespråkar att föräldrar med gemensam vårdnad gemensamt skall fatta beslut i frågor som rör barnet. Detta vållar ibland problem då boendeföräldern skall flytta och den andra vårdnadshavaren motsätter sig en flyttanmälan. Vidare kan det skapa konflikter vid beslut om skola, vård eller dagis. Lösningen på dessa problem är idag att den ena föräldern anförtros ensam vårdnad, något som kan göra att barnets relation med den andra föräldern försämras och den förälder som fråntas vårdnaden inte har möjlighet att vara fullt ut delaktig i barnets vardag.

I betänkandet föreslås att en av vårdnadshavarna ska kunna tilldelas rätt att fatta beslut på egen hand inom något eller några utpekade områden. Barnets andra vårdnadshavare ska då inte kunna motsätta sig de beslut som fattas av vårdnadshavaren med självständig beslutanderätt. Enligt förslaget ska vårdnadshavarna i övrigt fortfarande vara likställda.

Betänkandet innehåller även ett förslag om att den förälder som barnet enligt beslut ska bo tillsammans med får bestämma var han eller hon ska bo tillsammans med barnet. Detta är en viktig del av betänkandet då frågor om flytt för barnen ofta skapar långtgående konflikter som inte sällan slutar med att Skatteverket får besluta om folkbokföring för barnen. På regeringens hemsida kan du läsa mer om betänkandet och ladda ner hela utredningen.

Vad gör en bodelningsförrättare?

En bodelningsförrättare hjälper er bodela Vid en separation skall man bodela sin egendom oavsett om man varit sambo eller gift. Många gånger har parterna svårt att själva enas om hur delningen ska ske och man har då möjlighet att ansöka om en bodelningsförrättare. Ansökan görs hos tingsrätten och kostar 375 kr. Man kan ansöka gemensamt eller ensam. Ansöker man ensam bereds den andra parten tillfälle att ta del av ansökan innan beslut fattas. För det fall man har önskemål om att en speciell person skall utses till bodelningsförrättare kan man framställa detta önskemål i sin ansökan. För det fall man inte har några önskemål eller om parterna inte kan enas om en föreslagen person kommer tingsrätten att utse någon. Denne person är normalt sett jurist eller advokat. När beslutet om bodelningsförrättare är fattat vid tingsrätten är också ärendet där avslutat och tingsrätten har därmed inte någon bestämmanderätt vad gäller själva bodelningen.

En utsedd bodelningsförrättare tar kontakt med parterna för att påbörja bodelningen. Många gånger träffas samtliga för ett möte där bodelningsförrättaren efterhör om det finns några möjligheter till en överenskommelse. Parterna får presentera sina respektive tillgångar och skulder och bodelningsförrättaren hjälper parterna i resonemanget kring delningen. För det fall att parterna inte heller med bodelningsförrättarens hjälp kan enas om en delning har bodelningsförrättaren mandat att själv fatta beslut om en delning. Detta beslut har parterna sedan möjlighet att klandra och det tas då upp som ett mål i tingsrätten.

Kostnaden för en bodelningsförrättare är något som delas mellan parterna oavsett vem som gjort ansökan hos tingsrätten.

Vi på Waldenberg Melin Juridik kan hjälpa dig med dina frågor kring bodelning och bodelningsförrättare samt bistå dig som ombud under en bodelningsprocess.

Avgörande: Ö 2303-07

Domare i Miljööverdomstolen som avvisat en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet avseende en del av den s.k. Citybanan har inte på grund av uttalanden som gjorts i det beslutet ansetts jäviga att handlägga ett annat mål angående tillstånd till sådan verksamhet avseende en annan del av banan.

Svenska lagar, praxis & regler!