Fortsatt lasbråk i budgeten

Hårklyverier eller en faktisk förändring? Regeringens och samarbetspartiernas las-bråk fortsätter in i budgettexterna. Nu står i statsbudgeten att utredningens förslag om arbetsrätten ska genomföras om inte fack och arbetsgivare kan enas, poängterar Liberalerna. Men inget har ändrats, enligt regeringen.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

En bank hade ett förlagslån på nominellt 45 miljoner kronor med förfallodag i april 2019. Förlagslånet var efterställt bankens övriga skulder. Banken gjorde avdrag för ränta med närmare tre miljoner kronor i deklarationen för beskattningsåret 2017.

Huvudregeln är att ett företags ränteutgifter ska dras av som kostnad vid inkomstbeskattningen. En bank får dock inte dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i bankens kapitalbas. Den del av ett efterställt lån som får räknas in i kapitalbasen minskar successivt under de sista fem åren av lånets löptid.

Skatteverket beslöt att inte medge avdrag för räntan eftersom förlagslånet till sin karaktär var en sådan skuld som fick ingå i bankens kapitalbas. Allmänna ombudet ansökte om förhandsbesked och frågade om bankens ränteutgift för förlagslånet under beskattningsåret 2017 var avdragsgill helt eller delvis och, om ränteutgiften var delvis avdragsgill, med vilket belopp avdrag skulle medges. Skatterätts­nämnden fann att ränteutgiften var avdragsgill till den del lånet inte fick räknas in i kapitalbasen och att avdrag skulle medges med 65 procent av utgiften.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i domen att avdragsförbudet i 24 kap. 9 § inkomstskattelagen bara gäller ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen. Så länge den återstående löptiden på en sådan skuld är mer än fem år omfattas därmed ränteutgiften i sin helhet av avdragsförbudet oavsett om skulden faktiskt ingår i kapitalbasen. Under de sista fem åren av skuldens löptid minskar den del som får ingå i kapitalbasen successivt. Räntan på den del av skulden som får ingå i kapitalbasen omfattas alltjämt av avdragsförbudet medan räntan på resterande del faller utanför. Banken har således rätt till avdrag för ränta på den del av förlagslånet som inte får ingå i kapitalbasen och det har inte kommit fram något som ger anledning att frångå Skatterättsnämndens beräkning av den avdragsgilla räntan.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om överprövning av avtals giltighet

Målet gäller fyra ramavtal som har överlåtits till en ny leverantör efter det att den ursprungliga leverantören har försatts i konkurs. Genom begäran om förhandsavgörande önskar Högsta förvaltningsdomstolen få klarhet i om den nya leverantören kan anses ha inträtt i den ursprungliga leverantörens ställe under sådana förhållanden att något nytt upphandlingsförfarande inte behöver genomföras.

Högsta förvaltningsdomstolen har ställt följande fråga till EU-domstolen:

Innebär den omständigheten att en ny leverantör övertagit den ursprungliga leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt ett ramavtal, efter det att den ursprungliga leverantören försatts i konkurs och konkursboet överlåtit avtalet, att den nya leverantören ska anses ha inträtt i den ursprungliga leverantörens ställe under sådana förhållanden som avses i artikel 72.1 d) ii) i upphandlingsdirektivet?

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om bevissäkring

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av reglerna om bevissäkring avseende handlingar som är lagrade i en molntjänst (Mål nt 655-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3089-19).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 655-20

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av reglerna om bevissäkring avseende handlingar som är lagrade i en molntjänst (Mål nt 655-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3089-19).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kan säljare gå till konkurrent trots klausul?

EXPERTFRÅGA. En av våra säljare har sagt upp sig och har meddelat att hon ska börja jobba hos en konkurrent direkt efter uppsägningstiden. I avtalet har vi en konkurrensklausul att säljaren måste vänta sex månader. Säljaren säger att klausulen hindrar henne att ta jobb i branschen och att den därför inte gäller. Stämmer verkligen det eller kan vi kräva henne på skadestånd?

Italienska fredsdomare är arbetstagare

Italienska lekmannadomare ska ha rätt till semesterersättning, eftersom de är arbetstagare enligt EU-rätten.Enligt visstidsdirektivet kan det dock finnas objektiva grunder att sär­behandla de tidsbegränsat utsedda lekmannadomarna jämfört med ordinarie domare, eftersom det uppställs olika kvalifikationskrav samtidigt som de senare har större ansvar.Det fastslog EU-domstolen i ett mål mellan en fredsdomare och den italienska staten.

Svenska lagar, praxis & regler!