Etikettarkiv: arbete

Två domar från Migrationsöverdomstolen: Förlängning av uppehållstillstånd för arbete beviljas efter helhetsbedömning

Migrationsöverdomstolen bifaller överklaganden angående förlängning av uppehållstillstånd för arbete eftersom anställningsvillkoren har varit uppfyllda under tidigare tillståndsperioder.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör mål om mäklarprovision

Högsta domstolen har i dag i en dom avgjort en tvist om vilken av två mäklare som har rätt till provision från säljaren. Den först anlitade mäklaren hade anvisat en spekulant till säljaren utan att någon affär blev av. Domstolen avslår mäklarens provisionskrav beträffande ett avtal som säljaren senare ingick med den anvisade spekulanten, eftersom det var den andre mäklarens arbete som hade haft…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

När chefen har en diagnos

Allt fler i arbetslivet har psykiatriska diagnoser som adhd och asperger. Även chefer.Lag & Avtal har pratat med Tommy Mäkelä, som har flera funktionsnedsättningar men ändå är chef.Vi har också träffat Hanna, som kände sig tvingad att byta arbete för att hennes chef var omöjlig att jobba med.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

En myndighet har haft ett sådant inflytande över och insyn i ett av myndigheten anlitat fristående konsultföretags arbete att handlingar som förvarats hos företaget ansetts förvarade för myndighetens räkning och därmed utgjort allmänna handlingar.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

På fredag twittrar vi om jämställdhet

Tillsammans med några andra domstolar i Sverige är Södertörns tingsrätt pilotdomstol för jämställdhetsintegrering under år 2017. Den 31 mars har Södertörns tingsrätt ett uppstartsmöte om detta arbete för all sin personal.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattereduktion för hushållsarbete

Fråga om hur arbetskostnaden för ett arbete som utförts till fast pris ska bestämmas vid tillämpningen av bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete. (Mål nr 5908-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1583-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om hur arbetskostnaden för ett arbete som utförts till fast pris ska bestämmas vid tillämpningen av bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete. (Mål nr 5908-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1583-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Platschef frikänns från arbetsmiljöbrott med dödlig utgång

I oktober 2011 inträffade en arbetsplatsolycka med dödlig utgång på en produktionsanläggning i Vaggeryds kommun. Den tragiska olyckan skedde i samband med att ett arbete på en pelletspress skulle utföras. Den platschef som stått åtalad för arbetsmiljöbrott vid Jönköpings tings-rätt frikänns från arbetsmiljöbrott och bolaget där arbetsplatsolyckan med dödlig utgång inträffade slipper betala…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Brå-rapport värdefullt inspel till Sveriges Domstolars fortsatta arbete mot otillåten påverkan

Brottsförebyggande rådet har i dag publicerat rapporten ”Otillåten påverkan mot myndighetspersoner”. Rapporten bygger på enkätsvar och intervjuer med anställda vid tretton myndigheter och två a-kassor. Vid Sveriges Domstolar har 3535 anställda besvarat enkäten.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

S.k. provsekretess har inte ansetts hindra att ifyllda testblanketter från ett psykologiskt test lämnas ut från Arbetsförmedlingen till en legitimerad psykolog som i sitt arbete använder samma test.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ordinarie domare sökes för inlåning till arbete med migrationsmål på Förvaltningsrätten i Stockholm

Om Förvaltningsrätten i Stockholm   Förvaltningsrätten i Stockholm är landets största domstol och en av landets fyra migrationsdomstolar. Domstolen har cirka 450 medarbetare och arbetar i moderna lokaler i Stockholm.   Förvaltningsrätten handlägger ungefär 500 olika måltyper varav en stor målgrupp är migrationsmål. En stor andel av målen har EU-rättslig anknytning.   Fyra dömande avdelningar…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen