Etikettarkiv: återvinning

Tredskodom? Vad är det?

Domarklubba från rättegång I vissa mål har tingsrätten möjlighet att utfärda en så kallad tredskodom. Detta är en dom som innebär att målet inte prövas i sak utan att man dömer till den ena partens fördel på grund av andra omständigheter. Sådana omständigheter kan vara att den andra parten inte svarat på en ansökan om stämning eller inte infunnit sig till en förhandling. För att tingsrätten skall kunna utfärda tredskodom krävs att man med säkerhet vet att berörd part har delgivits ansökan om stämning eller kallelse till förhandlingen. Dessutom skall den part som genom domen vinner målet har yrkat på tredskodom.

För det fall en tredskodom utfärdats har förlorande part möjlighet att begära återvinning av domen inom en månad. Målet tas då upp igen. Om återvinning inte begärs vinner tredskodomen laga kraft. Har du fått en tredskodom och behöver hjälp med att ansöka om återvinning, kontakta oss.

Tredskodom får endast utfärdas i mål där förlikning är tillåten. Man kan således inte utfärda tredskodom i till exempel mål om vårdnad om barn eller barns boende.