Etikettarkiv: avtal

Striderna om strejkvapnet

Rätten att strejka ifrågasätts i dag både nationellt och inom Europa.I EU pågår ett spel för att begränsa följderna när flygledare strejkar. Och i Göteborg väcker Hamnarbetarförbundets konflikt med arbetsgivarna krav på inskränkningar när det gäller strejkvapnet.Lag & Avtal har därför besökt både flygledartornet och hamnen för att reda ut varför striderna rasar.

Hamnkonfliktens moment 22

STREJK. Hamnarbetarförbundets stridsåtgärder i Göteborgs hamn kan stjälpa den svenska konflikträtten. Förbundet har erbjudits avtal i utbyte mot fredsplikt. Många frågar sig varför de inte skriver på, men Lag & Avtal kan avslöja att ingen lösning skulle ge förbundet rätt till förhandlingar om medlemmarnas villkor.

Taxichaufförer som kört för UberPop får behålla taxilegitimation

De två förarna med giltiga taxiförarlegitimationer ingick avtal med ett företag som förmedlade körningar genom UberPop och tog emot betalande passagerare genom tjänsten. Förarna dömdes till dagsböter i allmän domstol och på grund av detta återkallade Transportstyrelsen förarnas taxiförarlegitimationer. Kammarrätten i Stockholm anser dock att det räcker med att varna taxiförarna.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Statens avtal i hamn

Nu är avtalen slutna på det statliga området. Det innebär att alla stora avtalsområden är färdigförhandlade.   Arbetsgivarverkets nya förhandlingschef Anna Falck är nöjd med den första statliga avtalsrörelse som hon lett, när avtalen för 200 000 medarbetare är undertecknade.  – Det här ger mersmak, säger hon till Lag & Avtal.

Avtalsbundenhet vid successivt undertecknande av avtal om fastighetsköp

För att ett fastighetsköp ska bli bindande krävs att både säljare och köpare har skrivit på avtalet. I ett tidigare avgörande (NJA 2000 s. 747 I och II) slog HD fast att när en part har skrivit på och lämnar avtalet till den andre, blir avtalet inte bindande redan genom dennes underskrift utan först när avtalet lämnas till en utomstående person. Ett skäl för att inte kräva att handlingen lämnas…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen prövar om ett avtalsvillkor kunde få verkan även efter det att avtalet hade upphört att gälla.

För ca 140 st. revisorer gällde ett avtal om anställning och partnerskap i en revisionsbyrå. I avtalet fanns en bestämmelse om att en partner som trädde ut ur partnerkretsen och lämnade sin anställning för att gå till en konkurrerande verksamhet kunde bli ersättningsskyldig mot byrån om klienter flyttade med till den nya verksamheten. Bestämmelsen var avsedd att hålla ihop partnerkretsen och at…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör mål om mäklarprovision

Högsta domstolen har i dag i en dom avgjort en tvist om vilken av två mäklare som har rätt till provision från säljaren. Den först anlitade mäklaren hade anvisat en spekulant till säljaren utan att någon affär blev av. Domstolen avslår mäklarens provisionskrav beträffande ett avtal som säljaren senare ingick med den anvisade spekulanten, eftersom det var den andre mäklarens arbete som hade haft…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål som rör utfående av mahr (s.k. islamisk brudpenning).

Anspråk på utbetalning av mahr har under flera år kommit att prövas av svenska domstolar. Anspråken har grundats på avtal som makar har träffat i samband med att äktenskapet har ingåtts i annat land än Sverige. Domstolarna har ställts inför flera rättstillämpningsproblem som har fått skiftande svar. Frågan i det ena målet som nu ska prövas av Högsta domstolen rör enbart om svensk eller iransk l…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen uttalar sig om de rättsliga verkningarna av en s.k. emissionsgaranti i samband med nyemission.

Högsta domstolen har i dag slagit fast att ett avtal om emissionsgaranti inför nyemission är rättsligt bindande i den meningen att den som lämnat garantin (garanten), men inte fullgör sina åtaganden enligt denna, kan bli skyldig att betala skadestånd. Detta förutsätter att garantiavtalet är skriftligt och att garanten har tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen