Etikettarkiv: Bolag

Patent- och marknadsdomstolen avslår Konkurrensverkets talan mot Nasdaq angående missbruk av dominerande ställning

Patent- och marknadsdomstolen avslår Konkurrensverkets talan mot fyra bolag i Nasdaqkoncernen om att de ska betala s.k. konkurrenskadeavgift till staten på grund av missbruk av dominerande ställning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Domar i mål om företrädaransvar

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till hur det ska bedömas om företrädare för ett bolag har agerat med uppsåt eller av grov oaktsamhet och därmed ska påföras betalningsskyldighet för bolagets skatter (företrädaransvar).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen dömer i en tvist om intrång i Länsförsäkringars varumärke

Länsförsäkringar stämde ett estniskt bolag för att det hade använt en figur som var lik Länsförsäkringars figurmärke. Användningen hade skett i samband med marknadsföring av företagets tjänster rörande konstruktion, produktion och montering av trähus. Länsförsäkringar förlorade tvisten.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen frågar EU-domstolen om tolkningen av reglerna om beskattningsland i mervärdeskattedirektivet när det gäller kurser i redovisning som äger rum i ett annat EU-land men ges av ett svenskt bolag till svenska företag.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har idag fattat beslut i miljömålet om en kalkstenstäkt på Gotland

Högsta domstolen har idag undanröjt tillståndet för ett bolag att bedriva kalkstenstäkt på norra Gotland. Bolagets ansökan ska prövas på nytt av mark- och miljödomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar dom i ett revisorsansvarsmål

En revisor hade vid revisionen av ett bolags årsredovisning av oaktsamhet avvikit från god revisionssed i två avseenden. Högsta domstolen har nu prövat om en person som förvärvade aktier i bolaget i utbyte mot aktier i ett annat bolag (en apportemission) har rätt till skadestånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Teleledningar blir inte fastighetstillbehör

Högsta domstolen har i dag avgjort ett mål om äganderätten till teleledningar. En bostadsrättsförening i Göteborg har hävdat att de ledningar med tillhörande utrustning som finns på föreningens fastigheter har blivit tillbehör till fastigheterna och att TeliaSoneras bolag Skanova därmed inte har någon äganderätt till den delen av telenätet. Liksom tingsrätten och hovrätten sade Högsta domstolen…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Långa fängelsestraff för ekonomisk brottslighet i byggbranschen

Södertörns tingsrätt har idag dömt åtta personer till fängelse i mellan åtta månader och fyra år för grova skattebrott och grova bokföringsbrott. Brottsligheten har bestått i att bolag betalat svarta löner till sin anställda.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag meddelat dom i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Natura 2000-områden på Gotland

Regeringen har i beslut föreslagit Europeiska kommissionen att vissa områden på Gotland, bl.a. Stora Vikers och Bästeträsk, väljs ut som Natura 2000-områden. Två bolag, som i Mark- och miljööverdomstolen driver processer om tillstånd till kalkstenstäkt inom områdena, har ansökt om rättsprövning av beslutet.   Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att beslutet visserligen påverkat de pågående…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Rättsprövning av regeringens beslut angående Natura 2000-områden på Gotland

Tre bolag har ansökt om rättsprövning av regeringens beslut att föreslå Europeiska kommissionen att vissa områden på Gotland, bl.a. Stora Vikers och Bästeträsk, väljs ut som Natura 2000-områden (mål nr 6337-15). Högsta förvaltningsdomstolen kommer att meddela dom i målet torsdagen den 29 juni kl. 15.00 .

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om förhandsbesked om tobaksskatt

Efter att ett förhandsbesked om skatt överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen har det bolag som ansökt om beskedet försatts i konkurs. Konkursboet har inte ansetts ha rätt att träda in som part i målet men konkursförvaltaren har beretts möjlighet att föra bolagets talan.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Aktiebloggande läkarstudenter döms för grov otillbörlig marknadspåverkan

Stockholms tingsrätt har idag dömt två läkarstudenter för flera fall av grov otillbörlig marknadspåverkan. De två studenterna har köpt aktier i biotech-bolag på de mindre listorna och sedan publicerat blogginlägg med vilseledande uppgifter om sig själva och haussande uppgifter om bolagen. De har sedan under flera alias spridit blogginläggen genom olika kanaler i sociala medier. Läkarstudenterna…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

Väsentlig anknytning ansågs inte föreligga för en utomlands bosatt person som ägde 5,5 procent av aktierna med 10,3 procent av rösterna i ett svenskt börsnoterat bolag.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kan jag beordras att göra precis vilket jobb som helst för bolaget?

Jag har jobbat i snart femton år som processoperatör. Nu har företaget köpts upp av ett utländskt bolag. I stället för att göra mina vanliga arbetsuppgifter har jag blivit tillsagd att rensa ogräs. Kan man verkligen beordras att göra precis vad som helst? Flera av mina arbetskamrater har känt sig tvingade att säga upp sig.