Etikettarkiv: /diverse

Registrering av bouppteckning

Bouppteckning, boutredning och registrering av bouppteckning En bouppteckning kan ibland vara en långdragen och svår process. Kanske finns det ingen som har möjlighet, kunskap eller ork att sköta allt det praktiska i samband med en nära anhörigs bortgång. Vi på Waldenberg Melin Advokatbyrå har många års erfarenhet och stor kunskap inom detta område. Genom att anlita en sakkunnig kan Du undvika osämja mellan dödsbodelägarna och även undvika en alltför långdragen boutredning.

När en person med tillgångar gått bort måste en bouppteckning göras. En bouppteckning innebär att de personer som är dödsbodelägare gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och eventuella skulder. En bouppteckning fungerar som legitimationshandling för dödsboet och behövs bland annat för att avsluta den avlidnes konton på banken samt krävs även för att en eventuell ny ägare skall kunna få lagfart på den avlidnes fastighet. En bouppteckning måste registreras hos Skatteverket.

Nästa steg i avvecklingen av ett dödsbo är en boutredning. En boutredning innefattar alla beslut som tas rörande avvecklingen av dödsboets tillgångar och skulder. Din jurist på Waldenberg melin Advokatbyrå hjälper Dig med boutredningen på ett snabbt, smidigt och professionellt sätt.

När bouppteckningen och boutredningen är gjord kommer dödsbodelägarna överens om hur tillgångarna skall fördelas. Tillgångarna delas upp genom ett arvskifte. Arvskiftet godkänns slutligen av samtliga dödsbodelägare.

Om Du har frågor rörande bouppteckning, boutredning eller arvsskifte är Du välkommen att kostnadsfritt kontakta våra advokater och jurister. Vi erbjuder fastpris på många av dessa tjänster; kontakta oss så berättar vi mer.

Waldenberg Melin Juridk blir advokatbyrå

Advokat, Waldenberg Melin Juridik blir advokatbyrå Två av våra medarbetare, advokat Line Bergström Melin och advokat Camilla Waldenberg, är nu antagna som ledamöter i Sveriges Advokatsamfund. Waldenberg Melin Juridik ombildas därför till en advokatbyrå.

Advokatbyrån kommer i framtiden att drivas vidare under namnet Waldenberg Melin Advokatbyrå AB. Under ombildningsfasen kommer vi att på samtliga handlingar från oss att skriva "Waldenberg Melin Juridik AB under ombildning".

Vi kommer inom kort att utöka vår personalstyrka. Detta medför att advokatbyrån i framtiden också kommer att utöka tjänsteutbudet och erbjuda ett bredare spektrum av tjänster. I samband med den tillkommande personalstyrkan expanderar advokatbyrån även till närliggande områden utanför Göteborg.

Sommaröppet 2011

Vi på Waldenberg Melin Juridik, Din jurist i Göteborg, har öppet hela sommaren. Du som kund kommer att få just den hjälp som Du behöver, på ett sätt som passar just Dig, under hela sommaren.

Vi nås på 031 - 78 00 790 mellan klockan 08:30 och 16:30 hela sommaren. Respektive ombud nås även på sitt mobilnummer som går att finna under fliken medarbetare.

Vi önskar gamla och nya kunder samt samarbetspartners en riktigt trevlig sommar!

Arvsordning

Ärvdabalken stadgar en viss arvsordning genom att dela in arvingar i arvsklasser. När en arvsklass är uttömd, träder nästa arvsklass i arvsordningen in.

Första arvsklassen i arvsordningen är bröstarvingar, det vill säga den avlidens barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare.

Andra arvsklassen, som alltså träder in om det inte finns bröstarvingar omfattar den avlidnes föräldrar och syskon, både helsyskon och halvsyskon.

Tredje arvsklassen i arvsordningen, vilken träder in när det varken finns arvingar i första eller andra arvsklassen, omfattar föräldrars syskon. Finns det inte heller några syskon till den avlidens föräldrar, träder inte föräldrars syskonbarn, det vill säga kusiner in. Kusiner ärver alltså inte den avlidne och ingår inte i arvsordningen.

För det fall det inte finns några arvingar alls tillfaller den avlidnes kvarlåtenskap istället allmänna arvsfonden.

Om en avliden person efterlämnar make eller maka ärver denne före gemensamma bröstarvingar. För det fall den avlidne efterlämnar bröstarvingar som inte är barn till efterlevande make eller maka ärver dessa barn, s.k. särkullbarn. Efterlevande make eller maka ärver i dessa fall inte alls om inte makarna har ett testamente.

Sambor ärver inte varandra, det krävs testamente för att sambor ska ärva den avlidna sambons kvarlåtenskap.

Man kan alltid upprätta ett testamente för att själv råda över sin kvarlåtenskap, så sätt kan arvsklassernas funktion och därmed den lagstadgade arvsordningen slås ut. En person som helt saknar arvingar kan upprätta ett testamente till någon person, fond eller stiftelse, för att på så vis rikta sitt arv istället för att kvarlåtenskapen tillfaller allmänna arvsfonden.

För hjälp och rådgivning rörande arvsordning är ni välkomna att kontakta oss på Waldenberg Melin Juridik.

Bodelning enligt sambolagen

Sambolagen och bodelning Många lever idag såsom sambo under långa tidsperioder. En vanlig missuppfattning mellan sambor är att sambolagen ger lika bra skydd som äktenskapslagstiftningen. Det ekonomiska skyddet för sambor är dock mycket svagare än för gifta när samboförhållandet upphör och en bodelning ska genomföras.

Sambolagen medför att vardera part äger den egendom som de ägde innan samboförhållandet inleddes. Såsom samboegendom ses endast den bostad och det bohag som samborna har anförskaffat för gemensamt bruk. Vid en bodelning enligt sambolagen är det den gemensamt inköpta egendomen som skall delas lika mellan parterna. Som sambor bodelar man inte aktier, fonder eller vad som finns på bankkonton.

Kan man som sambor inte enas vid en bodelning har man möjlighet att ansöka om en bodelningsförrättare. Denne kommer då att gå igenom sambornas egendom för att sedan fatta beslut i enlighet med de regler om bodelning som finns i sambolagen. För att undvika onödiga tvister är det därför bra att sambor redan tidigt i samboförhållandet bestämmer hur de önskar reglera sina egendomsförhållanden. Detta görs genom ett samboavtal, vilket är en trygghet för båda parter under förhållandet. Samboavtalet medför också att onödiga tvister undviks vid en separation och efterföljande bodelning.

Om Du är sambo och mitt uppe i en separation och bodelning, eller bara har frågor om hur Du bäst skyddar Dig inför framtiden, är Du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper Er att upprätta det samboavtal som ger bäst skydd med hänsyn till Era specifika behov. Våra jurister är även behjälpliga med att upprätta andra dokument som kan vara ett viktigt ekonomiskt skydd för sambor såsom till exempel skuldebrev, samäganderättsavtal och testamente mellan sambor.

Waldenberg Melin Juridik flyttar till nya lokaler

Från och med den 11 april finns vi i nya lokaler på Götabergsgatan 20 i Göteborg. Götabergsgatan ligger i Vasastaden, mellan Vasaplatsen och Avenyn, på kort gångavstånd från spårvagns- och busshållplatserna Valand och Vasaplatsen. Det finns parkeringar på Götabergsgatan och man kan också parkera på Heden och gå några kvarter upp för Vasagatan.

Våra telefonnummer, mailadresser och faxnummer är de samma som tidigare.

Välkomna till våra nya lokaler!

Waldenberg Melin Juridik lanserar ny webbplats

Vi har under en tid arbetat på en ny webbplats som vi idag lanserar. Vår hemsida är uppdaterad för att bättre utnyttja dagens moderna webbläsare och innehåller också mer information om de tjänster som byrån erbjuder.

Då feedburner tjänsten som vi nyttjar för utskick av nyhetsinlägg kan bli förvirrad vid stora uppdateringar, kan det hända att vissa gamla nyhetsinlägg skickas ut till prenumeranter.

Välkommen till vår nya hemsida.

God fortsättning på 2010

Vi på Waldenberg Melin Juridik vill tacka alla våra kunder och samarbetspartners för det gångna året. 2009 har för Waldenberg Melin Juridik AB varit framgångsrikt; bland annat har vi fått många intressanta ärenden både från privatpersoner och företag, vi har anställt två nya duktiga jurister och utökat vårt tjänsteutbud. Vi har även erhållit ett komplett juridiskt bibliotek på grund av två större byråers sammanslagning.

Vi önskar Er alla en god fortsättning på 2010!

Ny medarbetare – Emelie Olsson

Waldenberg Melin Juridik välkomnar sin nya jurist Emelie Olsson. Emelie har läst vid Örebro Universitet och tog sin jur. kand. examen 2009. Hon har fördjupat sig inom straffrätt och påföljdslära samt inom familjerätt. Hon skrev sitt examensarbete inom familjerättens område. Emelie började arbeta hos Waldenberg Melin Juridik i december 2009. Innan dess fullgjorde hon sin arbetsplatsförlagda praktik på byrån och arbetade även hos Waldenberg Melin Juridik under sommaren 2009.

Ny medarbetare hos Waldenberg Melin Juridik

Waldenberg Melin Juridik välkomnar sin nya jurist Ximena Bene. Ximena har läst vid Lunds universitet och tog sin jur. kand. examen i början av 2009. Hon har fördjupat sig inom avtalsrätt och affärsjuridik och skrev sitt examensarbete inom arbetsrätten. I detta arbete studerade hon Arbetsdomstolens tolkning av 36 § avtalslagen. Utöver kurserna inom jur. kand. programmet har Ximena även läst tekniska kurser och kriminologi. Ximena har tidigare arbetat på SKTF:s Arbetslöshetskassa. Utöver svenska och engelska talar hon flytande spanska och en del franska.

Skydd för brottsoffer

Brottsoffer För Dig som har utsatts för ett brott, finns ett antal olika typer av skydd som kan bli nödvändigt med anledning av hot och andra risker. Det finns både sådana skydd som fysiskt skyddar ett brottsoffer och sådana som skyddar brottsoffrets personuppgifter. De som beslutar om skydd och vilket skydd som är lämpligast för en specifik person, är polis eller åklagare.

Besöksförbud, trygghetspaket från polisen (innehållande mobiltelefon och larm), livvakt och underrättelse från Kriminalvården är exempel på olika fysiska skydd. Polisens webbplats har bra information om sådana typer av åtgärder. Fingerade personuppgifter, kvarskrivning och namnändring är exempel på skydd för brottsoffrets personuppgifter.

Exempelvis underrättelse från Kriminalvården innebär att Kriminalvården är skyldiga att i vissa fall lämna uppgifter till den som har blivit utsatt för ett brott, om en dömd och intagen gärningsman. Det gäller framför allt brott där våld eller hot om våld har förekommit. Brottsoffret kan välja att bli informerad om t.ex. vid vilken anstalt den intagne befinner sig, om den intagne kommer att förflyttas till öppen anstalt, om den intagne får permission eller får vistas utanför anstalt, om den intagne friges, rymmer eller uteblir efter permission eller annan vistelse utanför anstalten.

Om någon har utsatts för hot om allvarlig brottslighet mot liv, hälsa eller frihet, finns möjlighet att få fingerade personuppgifter eller livvakt. Det är dock mycket ovanligt och används i princip endast om inte de andra typerna av skydd räcker till.

Brottsoffermyndighetens webbplats kan Du läsa mer om brottsoffer och vilken hjälp som finns att få.

Åtgärder mot organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet Den 5 februari 2009 beslutade regeringen att ytterligare förstärka åtgärderna för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Regeringen har tillsatt Carin Götblad som särskild utredare med uppdraget att föreslå åtgärder för att underlätta för personer som vill lämna kriminella grupperingar och föreslå åtgärder för att förhindra nyrekrytering till kriminella grupperingar.

Redan 2007 beslutade regeringen att man skulle intensifiera arbetet mot den organiserade brottsligheten. Regeringen har som mål att personer som ägnar sig åt organiserad brottslighet i större utsträckning skall dömas för sina brott och att förutsättningarna för att bedriva organiserad brottslighet skall försämras. Genom detta menar regeringen att det i större utsträckning kan bli aktuellt för personer att lämna den organiserade brottsligheten. Dessa personer skall då kunna få hjälp och stöd i olika avseenden och målet är att underlätta för den enskilde att lämna den kriminella banan.

Under 2008 fattades tre beslut inom detta område. Rikspolisstyrelsen fick i uppdrag att i samverkan med ett flertal andra myndigheter säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Bland annat skall särskilda aktionsgrupper inrättas vid åtta polismyndigheter och permanenta regionala underrättelsecenter skall etableras. Det andra beslutet innebär att Säkerhetspolisen får i uppdrag att kartlägga och motverka den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på bland annat politiker och myndighetsföreträdare. Det tredje beslutet gav Brottsförebyggande rådet uppdraget att agera ledande i arbetet med att ta fram en samverkansmodell som skall underlätta samarbetet mellan polis och andra myndigheter i frågor kring organiserad brottslighet.

Waldenberg Melin Juridik söker jurister

Waldenberg Melin Juridik är en personlig byrå i centrala Göteborg. Byrån arbetar inom flera juridiska områden och befinner sig i ett expansivt skede. Vi söker därför nya medarbetare som vill jobba som allmänpraktiserande jurister på en mindre byrå med nära klientkontakter.

Du kan läsa mer om tjänsten på vår hemsida, eller kontakta oss för vidare information.

Vad gör Brottsoffermyndigheten?

Brottsoffermyndigheten har ett rikstäckande ansvar för tre områden; brottskadeersättning, Brottsofferfonden och Kunskapscentrum.

Brottsskadeersättning kan Du erhålla om Du drabbats av en personskada. Denna ekonomiska kompensation betalas ut av Brottsoffermyndigheten. Du kan endast erhålla brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten om den som har begått brottet ej kan ersätta Dig för den uppkomna skadan. Vidare är det en förutsättning för utbetalning att Du som skadad ej innehar en försäkring som täcker skadan i sin helhet. Rätt till ersättning för personskada kan finnas även om brottslingen är okänd. Även barn som bevittnat våld mot en närstående har, sedan 15 november 2006, rätt till en särskild form av brottsskadeersättning.

Brottsofferfonden är en fond vars medel delas ut till olika former av brottsofferinriktad verksamhet så som forskning samt ideella och offentliga verksamheter. Fonden erhåller sina medel genom att varje dömd person skall betala 500 kronor till denna om det begångna brottet kan straffas med fängelse. Brottsofferfonden tar även emot gåvor och donationer och delar årligen ut 30 miljoner kronor.

Vidare har Brottsoffermyndigheten som sin uppgift att fungera som ett kunskapscentrum då myndigheten skall samla och sprida information om till exempel forskningsresultat och brottsoffers rättigheter. Informationsmaterial delas ut till både ideella organisationer och offentliga verksamheter. Kunskapscentrum håller också i utbildningar och anordnar seminarier för att sprida forskningsresultat om brottsofferarbete.

Stalkingskydd för hotade och förföljda

Stalkingutredningens nya förslag för hotade och förföljda Stalkningsutredningen föreslog den 7 oktober i år att personer som utsatts för förföljelse, hot eller trakasserier skall få ett förstärkt skydd. Bland annat föreslår man att så kallad stalking skall införas så som ett brott; olaga förföljelse. Idag finns ingen övergripande lagstiftning mot just stalking, utan domstolarna bedömer var och en av handlingarna för sig. Förslaget innebär en möjlighet att beakta samtliga gärningar som begåtts inom ramen för en systematisk förföljelse och skapa en helhetsbild. Den som gör sig skyldig till detta brott kan dömas till fängelse i högst två år. För grova fall föreslås straffet vara fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

Man föreslår också att den nuvarande lagen om besöksförbud ersätts av en lag om kontaktförbud. Lagen skall ge möjligheter till elektronisk övervakning av förbudspersonen och polisen ska på så sätt kunna varna den utsatte samt ingripa vid en överträdelse.

Stalkingutredningen konstaterar att nästan 200 000 personer har drabbats av stalkning, d.v.s. en form av systematisk förföljelse det senaste året. Ungefär 15 000 personer tvingas varje år flytta efter att de har utsatts för stalkning. Behovet av en reglering är således stort. Du kan läsa mer om stalkingutredningen på regeringens hemsida.

Vad gör en bodelningsförrättare?

En bodelningsförrättare hjälper er bodela Vid en separation skall man bodela sin egendom oavsett om man varit sambo eller gift. Många gånger har parterna svårt att själva enas om hur delningen ska ske och man har då möjlighet att ansöka om en bodelningsförrättare. Ansökan görs hos tingsrätten och kostar 375 kr. Man kan ansöka gemensamt eller ensam. Ansöker man ensam bereds den andra parten tillfälle att ta del av ansökan innan beslut fattas. För det fall man har önskemål om att en speciell person skall utses till bodelningsförrättare kan man framställa detta önskemål i sin ansökan. För det fall man inte har några önskemål eller om parterna inte kan enas om en föreslagen person kommer tingsrätten att utse någon. Denne person är normalt sett jurist eller advokat. När beslutet om bodelningsförrättare är fattat vid tingsrätten är också ärendet där avslutat och tingsrätten har därmed inte någon bestämmanderätt vad gäller själva bodelningen.

En utsedd bodelningsförrättare tar kontakt med parterna för att påbörja bodelningen. Många gånger träffas samtliga för ett möte där bodelningsförrättaren efterhör om det finns några möjligheter till en överenskommelse. Parterna får presentera sina respektive tillgångar och skulder och bodelningsförrättaren hjälper parterna i resonemanget kring delningen. För det fall att parterna inte heller med bodelningsförrättarens hjälp kan enas om en delning har bodelningsförrättaren mandat att själv fatta beslut om en delning. Detta beslut har parterna sedan möjlighet att klandra och det tas då upp som ett mål i tingsrätten.

Kostnaden för en bodelningsförrättare är något som delas mellan parterna oavsett vem som gjort ansökan hos tingsrätten.

Vi på Waldenberg Melin Juridik kan hjälpa dig med dina frågor kring bodelning och bodelningsförrättare samt bistå dig som ombud under en bodelningsprocess.