Etikettarkiv: dotterbolag

Kammarrätten dömer i två mål i frågan om avdragsrätt för moms vid försäljning av aktier i dotterbolag

Kammarrätten i Stockholm dömer i två mål i frågan om avdragsrätt för moms vid försäljning av aktier i dotterbolag efter Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) nya praxis i den s.k. Sveaskogdomen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om mervärdesskatt m.m.

Ett moderbolag har medgetts avdrag för ingående mervärdesskatt avseende konsulttjänster som förvärvats i anslutning till avyttring av aktier i dotterbolag under en omstrukturering av verksamheten, eftersom kostnaderna för tjänsterna ansetts ha ett direkt och omedelbart samband med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslutat om företagsrekonstruktion beträffande V-TAB Norrahammar AB

Jönköpings tingsrätt har beslutat om företagsrekonstruktion beträffande V-TAB Norrahammar AB. V-TAB Norrahammar AB är dotterbolag till V-TAB AB och ingår i mediakoncernen Stampen, som äger bl.a. flera dagstidningar. Koncernen har drygt 3 400 anställda.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

Frågan gäller förutsättningarna för avdrag för ingående mervärdesskatt som avser konsultkostnader som uppkommit i anledning av avyttring av dotterbolag. (Mål nr 5311–5312-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 10217–10218-14).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Frågan gäller förutsättningarna för avdrag för ingående mervärdesskatt som avser konsultkostnader som uppkommit i anledning av avyttring av dotterbolag. (Mål nr 5311–5312-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 10217–10218-14).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Akademiska Hus AB måste betala avgift för otillåten direktupphandling

Akademiska Hus AB måste betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling gjord av ett dotterbolag. Detta har Förvaltningsrätten i Umeå bestämt efter ansökan från Konkurrensverket. Det fastslås i förvaltningsrätten att det statliga bolaget och dotterbolaget är skyldiga att tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Akademiska Hus AB måste betala avgift för otillåten direktupphandling

Akademiska Hus AB måste betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling gjord av ett dotterbolag. Detta har Förvaltningsrätten i Umeå bestämt efter ansökan från Konkurrensverket. Det fastslås i förvaltningsrätten att det statliga bolaget och dotterbolaget är skyldiga att tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål: Mål nr 2571-12

Ett aktiebolag överlåter näringsbetingade aktier i ett dotterbolag till ett annat aktiebolag, ägt av VD i dotterbolaget. Fråga vid tillämpning av bestämmelserna om underprisöverlåtelser om värdet av VD:s framtida arbetsinsatser i dotterbolaget ska betraktas som s.k. sidovederlag och om aktieägare i det överlåtande bolaget ska beskattas för utdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Skattemål: Mål nr 694-12

Ett aktiebolag vars tillgångar består uteslutande av aktier i dotterbolag och av fordringar överlåter samtliga sina tillgångar och skulder. Överlåtelsen har ansetts uppfylla villkoret i 23 kap. 17 § inkomstskattelagen att den ska avse bolagets hela näringsverksamhet. Även fråga om skatteflyktslagen är tillämplig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.