Etikettarkiv: EU

Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandling

Frågor om EU-rättsliga principer om bl.a. likabehandling, transparens och öppenhet ska tillämpas vid en överprövning av en direktupphandling som motiverats av kontraktets värde samt i vilken mån reglering i nationell upphandlingslagstiftning ska tillämpas vid en sådan prövning. (Mål nr 3830-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 807-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom: Skatteverkets överklagande avslås – EU-rätten har företräde

Köpare av fastighet ska inte återbetala moms som tidigare ägare dragit av. Kammarrätten beslutar, liksom tidigare förvaltningsrätten, att 8 a kap. 12 § mervärdesskattelagen inte ska tillämpas i målet eftersom den strider mot EU-rätten. Skatteverkets överklagande avslås därför.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen frågar EU-domstolen om tolkningen av reglerna om beskattningsland i mervärdeskattedirektivet när det gäller kurser i redovisning som äger rum i ett annat EU-land men ges av ett svenskt bolag till svenska företag.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Asylansökan från utlänning med skyddsstatus i annan EU-stat ska prövas i Sverige

En asylansökan från en person som har beviljats skyddsstatus i en annan EU-stat ska inte avvisas utan prövas i sak om Migrationsverket samtidigt som denna ansökan handläggs också prövar en asylansökan för sökandens barn och barnet beviljas permanent uppehållstillstånd som flykting i Sverige.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Striderna om strejkvapnet

Rätten att strejka ifrågasätts i dag både nationellt och inom Europa.I EU pågår ett spel för att begränsa följderna när flygledare strejkar. Och i Göteborg väcker Hamnarbetarförbundets konflikt med arbetsgivarna krav på inskränkningar när det gäller strejkvapnet.Lag & Avtal har därför besökt både flygledartornet och hamnen för att reda ut varför striderna rasar.

Prövningstillstånd i migrationsmål

Fråga om det krävs att en familj ska vara bildad i den första medlemsstaten när en utlänning ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem till en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat. (UM 11460-17)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i ett mål om reklamationsskyldighet vid anspråk på ersättning på grund av försenat flyg

Högsta domstolen har beslutat att pröva frågan om en passagerare som har anspråk på ersättning enligt EU:s flygpassagerarförordning på grund av försening är skyldig att reklamera till flygbolaget och i sådant fall inom vilken tid.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen prövar om åtal för skattebrott får väckas när skattetillägg redan har påförts

Högsta domstolen har idag med anledning av en dom från EU-domstolen meddelat prövningstillstånd rörande frågan om en person som först har påförts skattetillägg därefter får dömas för skattebrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen