Etikettarkiv: Fastighet

Dom: Skatteverkets överklagande avslås – EU-rätten har företräde

Köpare av fastighet ska inte återbetala moms som tidigare ägare dragit av. Kammarrätten beslutar, liksom tidigare förvaltningsrätten, att 8 a kap. 12 § mervärdesskattelagen inte ska tillämpas i målet eftersom den strider mot EU-rätten. Skatteverkets överklagande avslås därför.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen bedömer om bostadsfastigheter på landet kan tillföras skogsmark för uttag av ved

Högsta domstolen har avgjort en avstyckningstvist som rörde förutsättningarna för att tillföra skogsmark till en bostadsfastighet på landsbygden när skogsmarken är intressant för det aktiva skogsbruket samt om en sådan fastighet kan bestå av flera skiften.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten bifaller överklagande – utredning visar inte att priset på entreprenadtjänster understigit marknadsvärdet

När en fastighet köptes krävdes i avtalet att entreprenadtjänster skulle köpas av Midroc Projects AB. Skatteverket anser att fastighetens stora värdeutveckling mellan det att fastigheten köptes till att den såldes innebar att entreprenadtjänsterna prissatts för lågt och att beskattningsunderlaget skulle omvärderas. Kammarrätten i Stockholm anser att Skatteverkets utredning inte visar att priset…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En företagsmäklare kan vara registreringsskyldig enligt fastighetsmäklarlagen

Högsta domstolen har i en dom klargjort att registreringsskyldigheten för fastighetsmäklare gäller även vid yrkesmässig förmedling av en fastighet i samband med en överlåtelse av tillgångarna i en företagsrörelse. Det saknar betydelse om fastighetens värde utgör bara en begränsad del av tillgångarna.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Vad har parterna avtalat när köpekontrakt och köpebrev har olika lydelser?

Om köpekontraktet och köpebrevet vid försäljning av en fastighet innehåller motstridiga uppgifter, bör köpekontraktet som regel läggas till grund för bedömningen av vad som är avtalat.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En ansvarsbegränsning till 15 basbelopp fick åberopas av ett besiktningsföretag mot fastighetsköpare som var konsumenter

En fastighet hade omfattande brister som inte upptäcktes vid en besiktning i samband med överlåtelse till två makar. Besiktningen gjordes för säljarens räkning och övertogs av köparna. Trots att besiktningen var vårdslöst gjord, och trots att köparna var konsumenter, kunde besiktningsföretaget åberopa den begränsning av skadeståndsansvaret till 15 basbelopp (636 000 kr) som fanns i avtalet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ersättning till bostadsrättsförening för obehörigt nyttjande av utrymme i fastighet

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i mål om bland annat ersättning för olovligt nyttjande av utrymme i fastighet som tillhör en bostadsrättsförening i Stockholm.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En ansvarsbegränsning till 15 basbelopp fick åberopas av ett besiktningsföretag mot fastighetsköpare som var konsumenter

En fastighet hade omfattande brister som inte upptäcktes vid en besiktning i samband med överlåtelse till två makar. Besiktningen gjordes för säljarens räkning och övertogs av köparna. Trots att besiktningen var vårdslöst gjord, och trots att köparna var konsumenter, kunde besiktningsföretaget åberopa den begränsning av skadeståndsansvaret till 15 basbelopp (636 000 kr) som fanns i avtalet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadstillägg

Fråga om hur en fastighet (taxerad som småhusenhet), där den försäkrade bor i ett av två hus, ska påverka den förmögenhetsberäkning som ska göras vid prövningen av rätten till bostadstillägg. (Mål nr 7194-15, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 256-14)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ny byggnad på fastighet med byggnadsminnen strider inte mot skyddsbestämmelser enligt kulturmiljölagen

De skyddsbestämmelser enligt kulturmiljölagen som Länsstyrelsen i Uppsala län har utfärdat innehåller inte något förbud mot nybyggnad. En ny byggnad innebär därmed inte i sig att byggnadsminnet förvanskas. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom som rör uppförandet av en hörsalsbyggnad i centrala Uppsala. Kammarrätten har inte tagit ställning till den närmare utformningen av hörsalen….

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Vad har parterna avtalat när köpekontrakt och köpebrev har olika lydelser?

Om köpekontraktet och köpebrevet vid försäljning av en fastighet innehåller motstridiga uppgifter, bör köpekontraktet som regel läggas till grund för bedömningen av vad som är avtalat.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om mervärdesskatt

En del av en fastighet i ett gruppboende som nyttjas av såväl de boende som av personalen och är möjlig att hyra ut separat har ansetts kunna bli föremål för frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten undanröjer beskattning för klubbmedlem i motorcykelklubb

Förvaltningsrätten har i dag meddelat dom i ett mål där en klubbmedlem befriats från beskattning av löneförmån med 1,8 mkr med anledning av hans tidigare förvärv av en fastighet i Härtsöga.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Göteborgs och Mölndals tingsrätter läggs samman

Idag den 19 oktober sker sammanläggning av Göteborgs och Mölndals tingrätter. Göteborgs tingsrätt kommer sedan att flytta, den 15 februari 2010, till en nybyggd fastighet i hörnet av Skånegatan och Ullevigatan vid Ullevi.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En företagsmäklare kan vara registreringsskyldig enligt fastighetsmäklarlagen

Högsta domstolen har i en dom klargjort att registreringsskyldigheten för fastighetsmäklare gäller även vid yrkesmässig förmedling av en fastighet i samband med en överlåtelse av tillgångarna i en företagsrörelse. Det saknar betydelse om fastighetens värde utgör bara en begränsad del av tillgångarna.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Vilthägn för korsningsgrisar ska tas bort

Mark- och miljööverdomstolen har i en idag meddelad dom prövat ett föreläggande vid vite att avveckla vilthägn inom en fastighet på Gotland. Domen innebär att vilthägnet ska tas bort. 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fortsatt tillstånd för täktverksamhet vid Bunge Stucks kalkbrott på Gotland

Mark- och miljödomstolen har genom dom denna dag lämnat SMA Svenska Mineral AB tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet på bolagets fastighet Bunge Stucks 1:368. Tillståndet förknippas med att antal villkor och skyddsåtgärder.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten undanröjer beskattning för klubbmedlem i motorcykelklubb

Förvaltningsrätten har i dag meddelat dom i ett mål där en klubbmedlem befriats från beskattning av löneförmån med 1,8 mkr med anledning av hans tidigare förvärv av en fastighet i Härtsöga.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet NJA 2013 s. 886 (I och II). I mål II också fråga om övertagande av latent skatteskuld ska beaktas vid tillämpning av den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen