Etikettarkiv: Förvaltningsrätt

Höll barn hemma i förebyggande syfte

Kammarrätten: Barnet har en hjärtsjukdom och behöver medicin. För att hon inte skulle få magsjuka, och inte kunna ta upp medicinen, höll mamman henne hemma när magsjuka gick på dagis. Men det finns ingen lagstadgad möjlighet att få tillfällig föräldrapenning för att hålla hemma barn i förebyggande syfte och mamman nekas ersättning.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt

Pt för kläder och tvätt till hemstjänstpersonal

HFD: I det ena målet kom kammarrätten fram till att kommunen kunde föreläggas att tillhandahålla kläder till hemtjänstpersonal i syfte att förebygga smittspridning, men i det andra ansågs tvättning av arbetsgivaren inte stå i rimlig proportion till risken för smittpsridning. Nu ska HFD pröva frågorna.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt

Tandläkarleg återkallas

Kammarrätten: Efter att en 46-årig tandläkare varit oskicklig föreskrev HSAN en treårig prövotid. Eftersom han under prövotiden återigen varit oskicklig - han drog bland annat ut tänder utan tydlig diagnos - finns det grund för att återkalla legitimationen. Trots vissa förbättringar finns det inte särskilda skäl att underlåta återkallelsen.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt

Fastighetsägare får betala gatukostnader

Kammarrätten: Kommunfullmäktige beslutade att fördela kostnaderna för nya gator på fastighetsägare. Underinstansen ansåg att fördelningen av kostnaderna lett till oskäligt höga kostnader, medan kammarrätten kommer fram till att kostnaderna har fördelats efter skälig och rättvis grund.

Rättsområde: Kommunalrätt, Förvaltningsrätt övrigt

Pt i kammarrätten för laglighetsprövning

HFD: En kommun beslutade att bevilja ledamöterna i en nämnd ansvarsfrihet, men revisorerna hade inte tagit ställning till frågan. Frågan är om revisionsberättelsen måste innehålla ett uttryckligt ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet eller inte och vilken betydelse detta i sådana fall har för fullmäktiges möjlighet att fatta ett lagligt beslut.

Rättsområde: Kommunalrätt, Förvaltningsrätt övrigt

Skatteverket får pröva dödförklaring av somalier

HFD: En man, bosatt i Sverige, ansökte hos Skatteverket om dödförklaring av hans maka som förvunnit i Somalia. Skatteverket avslog, men överinstanserna ansåg att ansökan skulle ha avvisats. Nu kommer HFD fram til att maken har ett berättigat intresse av att få till stånd en dödförklaring. Målet återförvisas till förvaltningsrätten.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt

Socialsekreterare frias från tjänstefel

Hovrätten: En socialsekreterare hade åtalats för tjänstefel efter att ha omhändertagit en liten flicka innan domen avseende flickan hade vunnit laga kraft. Men såväl tingsrätten, som nu hovrätten, friar socialsekreteraren.

Rättsområde: Konstitutionell rätt, Mänskliga rättigheter, Socialrätt, Förvaltningsrätt övrigt

Pt i mål om ersättning för flyktingmottagande

HFD: Vad gäller några av de ensamkommande barn som Göteborgs Stad begärt ersättning för har föräldrarna, efter att de folkbokfördes i Sverige, tagit hand om sina barn. Kammarrätten beviljade därför ingen ersättning för barnen. HFD ska nu pröva när kommunens rätt till ersättning för ensamkommande barn upphör.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt

Får inte kameraövervaka stöldbegärlig egendom

Kammarrätten: Ett bolag ville övervaka skogsmaskiner och personalbodar för att förebygga stölder. Men innan bolaget får tillstånd måste det beslutas om tydliga villkor för vilka platser som får övervakas för att skydda den enskildas personliga integritet. Målet skickas tillbaka till länsstyrelsen.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt

Kriminalvården skulle inte avslagit återvisat mål

HFD: Kammarrätten hade bifallit en fängelsedömd mans intensivövervakning och återförvisat målet till Kriminalvården, som dock inte beviljade den nya ansökan. HFD konstaterar att kammarrätten avgjort målet och att Kriminalvården bara skulle bestämt föreskrifter. Målet skickas återigen tillbaka.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt, Brott mot person